• 8 ΜΑΡΤΗ 2020  Η ΓΣΕΕ ΤΙΜΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

  8 ΜΑΡΤΗ 2020  Η ΓΣΕΕ ΤΙΜΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

  • 0 Comment
  • 405 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  6/3/20

   

  8 ΜΑΡΤΗ 2020

   Η ΓΣΕΕ ΤΙΜΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

  Ακόμη και σήμερα που η γυναίκα έχει με αγώνες κατακτήσει νομοθετικά τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση, η οποία αποτελεί την οικονομική βάση της ισότητας και της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της, είναι ακόμα διαρκής και επίκαιρη η ανάγκη να αποτραπούν οι αρνητικές δυνάμεις, οι διακρίσεις και οι συγκυρίες εκείνες που μπορούν να την καταδικάσουν στην επισφαλή εργασία, την άνιση αμοιβή, τη σωματική και πνευματική υπερκόπωση, την ανεργία και την περιθωριοποίηση.

  Τα μηνύματα της ΓΣΕΕ είναι καθαρά και αποφασιστικά:

  Η κατάκτηση της πραγματικής ισότητας ανδρών-γυναικών συνεχίζει να αποτελεί κορυφαίο διεκδικητικό αίτημα του συνδικαλιστικού Κινήματος. Μας αφορά όλους και αποδεικνύει συνολικά την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την ωριμότητα της κοινωνίας. Η διαφορά της θεωρίας από την πράξη είναι αμείλικτη: η άνιση συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η ανισότητα ευκαιριών, οι μειωμένες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη, το χάσμα αμοιβών, η πολλαπλότητα του ρόλου τους, η αδυναμία συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ή και οικογενειακής ζωής, η ανεπαρκής συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε δράσεις αναβάθμισης των προσόντων τους αποτελούν ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα και τα οποία οδηγούν στην εμφάνιση φαινομένων διάκρισης, ειδικότερα στον εργασιακό τομέα. Μάλιστα, όσο τα προβλήματα αυτά οξύνονται παρατηρούνται συχνότερα στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον φαινόμενα προσβολής της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας, κυρίως των γυναικών, τα οποία στην πιο ακραία τους μορφή είναι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και ηθικής παρενόχλησης, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία τους.

  Παραμένει χρέος και ευθύνη της ΓΣΕΕ η ανάδειξη των γενικότερων πολιτικών επιλογών που εμποδίζουν την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

  Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και συνέχεια ρυθμίσεις για την ισότητα φύλου στην εργασία. Μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας έχουν επιτευχθεί και διαφυλαχθεί μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες και αντεργατικές συνθήκες οι θεσμικές ρυθμίσεις που εισαγάγουν κατώτατα όρια προστασίας (ή ελάχιστους όρους προστασίας της εργασίας) σε ό,τι αφορά στην προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και οι όροι εργασίας καθώς και η ποιότητα ζωής της εργαζομένης γυναίκας και των εργαζόμενων γονέων. Η γενεσιουργός δύναμη των αιτημάτων αυτών που κατέληξαν να αποτελέσουν περιεχόμενο δεσμευτικών ρυθμίσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οι διεκδικήσεις εργαζόμενων γυναικών με συνδικαλιστική δράση και συλλογικούς αγώνες, οι οποίες συχνά υποκαθιστούν το έλλειμμα του Κράτους Πρόνοιας.

  Αποτελεί ευθύνη των συνδικάτων να φέρουν στο φως τις διακρίσεις στην εργασία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων διακρίσεων λόγω φύλου ή και λόγω άλλων λόγων διάκρισης στην εργασία.

  Η ΓΣΕΕ καλεί όλο το συνδικαλιστικό Κίνημα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες να αξιοποιήσουμε τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας (αρθ. 22 ν. 3896/2010, αρθ. 8 ν. 4443/2016) και να φέρουμε στο φως περιπτώσεις παράνομων διακρίσεων που μας γίνονται γνωστές, ανεξάρτητα από την ιδιότητα μέλους του θύματος πράξης διάκρισης, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας στο χώρο εργασίας, εμπορίας ή αναγκαστικής εργασίας. Οι διατάξεις αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλουμε στο όνομα του θύματος των διακρίσεων, εφόσον συναινεί, προσφυγές στις αρμόδιες Αρχές, δηλαδή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στο Συνήγορο του Πολίτη ή/και στα Δικαστήρια, όπως και να ασκούμε παρεμβάσεις υπέρ του θύματος ενώπιον των Αρχών ή/ και των Δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του λόγω παράνομης διάκρισης για πραγματικά ή νομιζόμενα χαρακτηριστικά στη βάση των παρακάτω λόγων:

  - το φύλο, την οικογενειακή ή την κοινωνική κατάσταση, την εγκυμοσύνη

  - τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές

  - τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις

  - την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση

  - την ηλικία

  - τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου

  Η παρουσία των συνδικάτων είναι πολύτιμη τόσο για τη βοήθεια στο θύμα διάκρισης, όσο και για την παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας ελέγχου (αντιστροφή βάρους απόδειξης στον εργοδότη, προστασία από αντίποινα, επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων).

  Για τη συμβολή στην καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων, τα σωματεία μπορούν να ενημερώνουν τη ΓΣΕΕ στο [email protected] για την υποβολή καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων στην εργασία.

  Αποτελεί  ευθύνη των συνδικάτων να συμβάλουμε στο σπάσιμο της σιωπής και της μυστικότητας ως προς τους όρους αμοιβής των γυναικών, με σκοπό την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών. Ενώνουμε τη φωνή μας με την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και ζητούμε την υιοθέτηση νέας Οδηγίας για τη διαφάνεια ως προς την ισότητα της αμοιβής μέσω:

  - της απαγόρευσης της μυστικότητας ως προς την αμοιβή στις συμβάσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να είναι σε θέση να συζητούν την αμοιβή τους

  - της παροχής πληροφόρησης για την αξιολόγηση της εργασίας με σκοπό την επίτευξη της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας

  - της υποχρέωσης των εργοδοτών να παρέχουν πληροφόρηση για την αμοιβή και ετήσια σχέδια δράσης για την ισότητα της αμοιβής

  - της ενίσχυσης των συνδικάτων να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες για την αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών

  - της υποχρεωτικής αναφοράς στις αγγελίες πρόσληψης προσωπικού του εύρους των αμοιβών

  - της πρόληψης πρακτικών της εργοδοσίας να αποκρύπτει τη διαφάνεια ως προς τις αμοιβές πίσω από επιχειρήματα δήθεν προστασίας της ιδιωτικότητας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή διοικητικών βαρών

  - της διασφάλισης της διαφάνειας ως προς το σύνολο των αμοιβών (μισθός, επιδόματα, συντάξεις, κοινωνικοασφαλιστικές παροχές κλπ)

  - της επιβολής κυρώσεων στους εργοδότες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις διαφάνειας ως προς την αμοιβή ανδρών και γυναικών ή δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προς την ισότητα αμοιβής

  Στη γνώση και τη δράση η δύναμή μας

  Η ΓΣΕΕ με το σύνολο των δυνάμεών της θα συνεχίσει να επικουρεί με κάθε δυνατό τρόπο τις γυναίκες που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια και εργάζονται ή είναι υποψήφιες προς εργασία, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν δυναμικά στην κοινωνική ζωή του τόπου, να μορφώνονται, να εξελίσσονται επαγγελματικά και να κατακτούν τομείς που στερεοτυπικά και παρωχημένα παραμένουν δυσπρόσιτοι ή και άβατοι γι’αυτές.

  Με διαρκή σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, η ΓΣΕΕ:

   1) Δίνει εκ νέου στη δημοσιότητα έναν χρηστικό οδηγό εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων για τη γυναίκα, που η Συνομοσπονδία δημιούργησε μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της, με σκοπό να γνωρίζει και να διεκδικεί τα δικαιώματά της

   2) θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα διακρίσεων:

  Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι υπόθεση ΟΛΩΝ. Τα συνδικάτα θέλουν, πρέπει και μπορούν να παλέψουν για την έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας φύλου και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

   

  Επισυνάπτεται ο οδηγός του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ο οποίος συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019 αλλά παραμένει επίκαιρος αφού παρέχει χρηστική και ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με τα εργασιακά και τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα της εργαζόμενης γυναίκας.

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  [embeddoc url="https://gsee.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΓΥΝΑΙΚΑ-ΚΑΙ-ΕΡΓΑΣΙΑ-1.pdf" download="all"]

  Διαβάστε περισσότερα
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο Σεσίμπρα- Προσαρμογή στη Κλιματική αλλαγή: Επιπτώσεις στους εργαζομένους

  Εκπαιδευτικό σεμινάριο Σεσίμπρα- Προσαρμογή στη Κλιματική αλλαγή: Επιπτώσεις στους εργαζομένους

  • 0 Comment
  • 109 Views
  • 1 Like

  Σεμινάριο Λισσαβώνας 2019 Η ΓΣΕΕ, μέσω της Γραμματείας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα Πορτογαλικά συνδικάτα, διοργάνωσαν το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή- Επιπτώσεις για τους εργαζομένους” το οποίο διεξήχθη στην Σεσίμπρα της Πορτογαλίας στις 10-12 Δεκεμβρίου. Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος έχει  αντίκτυπο στις περιφέρειες, στις πόλεις και στις κοινότητες, με ειδικούς τομείς και χώρους εργασίας να πλήττονται ιδιαίτερα. Το επίκεντρο του κύκλου κατάρτισης θα αφορά στις συνέπειες της προσαρμογής στην απασχόληση και στις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα θα εξεταστεί η διάσταση ανά φύλο.Από το 2021, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα σχέδια και τις στρατηγικές τους για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, ευθυγραμμίζοντας τα χρονοδιαγράμματα τους με τη συμφωνία του Παρισιού.Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, συζητήθηκαν:

  • Η ανάλυση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής για την κοινωνία γενικότερα, από την μεριά των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  • Ο προσδιορισμός των τομέων και των θέσεων εργασίας που θα επηρεαστούν ιδιαίτερα, οι σχετικές συνέπειες και οι συνδικαλιστικές απαιτήσεις για αυτούς τους τομείς. Με τον τρόπο αυτό θα εξεταστούν παράλληλα οι επιπτώσεις ανά φύλο.
  • Ο προσδιορισμός των αναγκών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σε τομείς όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η γεωργία και ο οικοδομικός τομέας.
  • Οι εργασίες της ΕΕ και της ETUC για την προσαρμογή του κλίματος.
  • Σχέδια δράσης για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις (Συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κοινωνική προστασία, προσαρμογή των καθηκόντων, αύξηση / μείωση της απασχόλησης, ανάγκες των κοινοτήτων κ.λπ.)
    Στόχοι 
  • Γνώση του ρόλου και των απαιτήσεων των συνδικάτων όσον αφορά στα σημερινά μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.
  • Να είναι σε θέση να προβλέψουν τις συνέπειες στην απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,  από την προσαρμογή του κλίματος.
  • Να είναι σε θέση να συνδέσουν τις τοπικές και εθνικές συνδικαλιστικές δραστηριότητες με το επίπεδο της ΕΕ.
  • Να συμπεριληφθεί η συνδικαλιστική διάσταση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των σχεδίων προσαρμογής για το κλίμα.
   

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ COP25

  ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ COP25

  • 0 Comment
  • 163 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/12/19 ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ COP25

   

  Έχουμε μόλις μια δεκαετία για να σταθεροποιήσουμε την κλιματική κρίση και μόλις ένα χρόνο για τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους για να ανταποκριθούν σε αυτή τη δοκιμασία. Τα συνδικάτα παγκοσμίως απαιτούν : • Πιο φιλόδοξους στόχους για τη Δίκαιη Μετάβαση Τα συνδικάτα διεκδικούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σε έναν ζωντανό πλανήτη. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω των εγγυήσεων των μέτρων Δίκαιης Μετάβασης για όλους τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους, θα επιτρέψουν στις κυβερνήσεις να αγγίξουν, ακόμη και να ξεπεράσουν τους στόχους τους. Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος το 2019 (COP25) πρέπει να αναδείξει τη δέσμευση των κυβερνήσεων να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να αναβαθμίσουν τους στόχους τους για την ανάπτυξη νέων κλιματικών σχεδίων, τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDCs) που αναμένονται το 2020. • Δέσμευση στην πρωτοβουλία "Κλιματική δράση για θέσεις εργασίας" Τα συνδικάτα παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να συμμετάσχουν στην "Πρωτοβουλία για τη δράση για το κλίμα και τις θέσεις εργασίας" που ξεκίνησε στη σχετική Σύνοδο Κορυφής το 2019 στη Νέα Υόρκη. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η φωνή των εργαζομένων που πλήττονται από την κλιματική κρίση και θα επηρεαστούν από τις πολιτικές για το κλίμα. • Υποχρέωση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υποστήριξη των πιο ευάλωτων Η επαρκής χρηματοδότηση για το κλίμα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής πολιτικής για το κλίμα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον Παγκόσμιο Βορρά και να τεθεί ο Παγκόσμιος Νότος σε αναπτυξιακή πορεία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στην υπόσχεσή τους να κινητοποιήσουν 100 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2020. Το μήνυμά μας για όλους τους ηγέτες όλων των χωρών είναι ξεκάθαρο: έχουμε μόνο 10 χρόνια. Μη μένουμε μόνο στα λόγια, τα φιλόδοξα σχέδια και η Δίκαιη Μετάβαση είναι επιτακτική ανάγκη ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε κάθε έθνος. • Να σταματήσουν τα μέτρα καθυστέρησης, να αυξήσουν τους στόχους τους στις εθνικά καθορισμένες εισφορές (NDCs). • Να ξεκινήσει η υλοποίηση του κοινωνικού διαλόγου που είναι ζωτικής σημασίας για τις συμφωνίες που παρέχουν Δίκαιη Μετάβαση για όλους. • Νομοθεσία για τη δράση για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. • Μια Νέα Πράσινη Συμφωνία πρέπει να σημαίνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο σε κάθε χώρα που θα έχει στο πυρήνα της τα εργατικά δικαιώματα, φιλοδοξία για το κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • 25 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  25 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  • 0 Comment
  • 324 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/11/19

  25 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  Η ΓΣΕΕ απευθύνει κάλεσμα στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να στραφούν προς τα συνδικάτα ώστε να ενδυναμώσουν την δυνατότητα παρέμβασής τους τόσο για την προστασία των θυμάτων, όσο και για τη σύμπραξή τους στην πρόληψη των πράξεων βίας. Ενώνουμε τη φωνή μας με την κεντρική δράση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών και τη λήψη συντονισμένων και αυστηρών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξάλειψη του φαινομένου. Τα συνδικάτα στέκονται απέναντι στη βία και δίπλα στα θύματα γιατί:  Σύμφωνα με την εικόνα της επικράτειας που έχει η ΓΣΕΕ, μέσω των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών μελών της και των δικών τους σωματείων μελών, οι καταγγελίες περιστατικών βίας και παρενόχλησης στη βάση του φύλου ή σε συνδυασμό και με άλλους λόγους είναι σε σημαντικό βαθμό αόρατες, καθώς παραμένουν μειωμένες και αναντίστοιχες με την πραγματική έκταση του φαινομένου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται με εκδικητικές ενέργειες σε βάρος των εργαζομένων που τις κατέθεσαν, ιδίως μηνύσεις και αγωγές αποζημίωσης για συκοφαντική δυσφήμιση.  Με τη δυνατότητα που έχουν να ασκούν στο όνομα του θύματος τις καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές, τα συνδικάτα μπορούν να αναδείξουν σοβαρά προβλήματα που αποτρέπουν ή εμποδίζουν τη διερεύνηση καταγγελιών διακρίσεων, παρενόχλησης ή και βίας. Πολύ σοβαρό πρόβλημα αποτελεί ακόμα το γεγονός ότι η παραβίαση της νομοθεσίας για τις διακρίσεις (ν. 3896/2010 και ν. 4443/2016), στην οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για την παρενόχληση, δεν διερευνάται αυτεπαγγέλτως από την Επιθεώρηση Εργασίας κατά την εξέταση καταγγελιών των εργαζομένων για εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος τους, με αποτέλεσμα εάν οι εργαζόμενες-οι δεν επικαλεστούν ρητά τη νομοθεσία αυτή, να παραμένουν αόρατες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος τους.  Οφείλουμε να αναδείξουμε έμπρακτα τον προσχηματικό χαρακτήρα της «αγωνίας» του πολιτικού συστήματος για την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών και ειδικότερα της συμμετοχής στα συνδικάτα, όταν περιστατικά βίας κατά συνδικαλιστριών παραμένουν αόρατα λόγω της μη νομικής και πολιτικής καταδίκης τους ή όταν το εργασιακό περιβάλλον, λόγω της απορρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας, είναι πλέον δομημένο στη βάση της εργοδοτικής παραβατικότητας, της ανισότητας και της επισφάλειας.  Τα συνδικάτα έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε τον αγώνα: - για τη διεύρυνση της έννοιας των «πράξεων βίας» στη βάση των γενεσιουργών τους αιτιών: στην έννοια της βίας κατά των γυναικών, στην οποία εντάσσονται η ενδοοικογενειακή βία, ο βιασμός, η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, η σεξουαλική κακοποίηση, το trafficking, οι ρατσιστικές επιθέσεις λόγω χαρακτηριστικών ή ταυτότητας φύλου (πραγματικών ή νομιζόμενων) και σεξουαλικού προσανατολισμού, πρέπει να ενταχθεί ώστε να παρακολουθείται και να τιμωρείται η διάσταση της οικονομικής βίας. Δυστυχώς και στην Ελλάδα, η διάσταση της οικονομικής βίας, η οποία έχει εμπεδωθεί από τη βία των ασκούμενων πολιτικών, το ασταθές και επιθετικό περιβάλλον στην εργασία, την εργοδοτική αυθαιρεσία με την αιφνιδιαστική αφαίρεση δικαιωμάτων και η απειλή της αβεβαιότητας και της ανεργίας, εμπεδώνουν τα στερεότυπα του κοινωνικού ρόλου των φύλων, αποτελούν τροχοπέδη στον αγώνα της ισότητας σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ανατροφοδοτούν τα ήδη υψηλά ποσοστά όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. - για την προστασία θυμάτων βίας με αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και σταθερή εθνική πολιτική: η αύξηση των περιστατικών βίας και κακοποίησης των γυναικών, η οποία γίνεται συνήθως γνωστή από έμμεσες πηγές δημοσιότητας και δυστυχώς σε χρόνο όπου δεν υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης για την προστασία του θύματος, τα χαμηλά ποσοστά καταγγελιών στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τα χαμηλά ποσοστά δίωξης, η εξάρτηση της λειτουργίας των ξενώνων φιλοξενίας και των συμβουλευτικών κέντρων για τα θύματα έμφυλης βίας από ευρωπαϊκούς πόρους και κατά συνέπεια η απουσία σταθερών και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των θυμάτων, καταδεικνύουν το έλλειμμα ουσιαστικής μέριμνας και διαρκούς επαγρύπνησης της Πολιτείας για τη βία κατά των γυναικών. Την ίδια στιγμή, οι σοβαρότατες διαστάσεις που έχει λάβει η ανάγκη προστασίας των προσφυγικών/μεταναστευτικών πληθυσμών, σε συνδυασμό με την άνοδο ακραίων, μισαλλόδοξων και ξενοφοβικών στοιχείων στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη ενισχύει την αύξηση και της έμφυλης βίας, μιας και οι συγκεκριμένες ιδεολογίες προωθούν χωρίς προσχήματα τις έμφυλες διακρίσεις και τα στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου. - για τη συστηματική και τακτική τήρηση στατιστικών στοιχείων: η αποτελεσματική, δηλαδή έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση του φαινομένου της έμφυλης βίας και η ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των θυμάτων και αυστηρής τιμωρίας των δραστών συνδέεται άμεσα με τη συστηματική και ανά τακτά χρονικά διαστήματα συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, άμεσα και ευχερώς προσβάσιμων στο ευρύ κοινό, με αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο, ηλικία, άλλο κρίσιμο χαρακτηριστικό και σχέση του θύματος με τον θύτη. Επισημαίνουμε για μία ακόμα φορά ότι η τήρηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων είναι αναγκαιότητα και για το πεδίο όλων των απαγορευμένων από το νόμο διακρίσεων εν γένει και επιβάλλεται και από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (ν. 4531/2018), την οποία πρόσφατα κύρωσε η χώρα και οφείλει να εφαρμόσει αποτελεσματικά. - για την άμεση κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 για τον “Τερματισμό της βίας και της παρενόχλησης σε βάρος των γυναικών και των ανδρών στον κόσμο της εργασίας”, με τη λήψη των απαραίτητων και κυρίως κατάλληλων μέτρων εφαρμογής της. Δυστυχώς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι καμία από τις επίσημες τριμερείς δομές κοινωνικού διαλόγου δεν λειτουργεί, είναι προφανές ότι η Πολιτεία συνεχίζει να μην επιδεικνύει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της διεξαγωγής έγκαιρου, διαρκούς και ουσιαστικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, ανάμεσα σε άλλα, και στο πεδίο της ισότητας, των απαγορευμένων διακρίσεων και κατ’επέκταση των περιστατικών βίας στη βάση αυτών. Διαρκές έλλειμμα αυτής της χρόνιας πλέον υστέρησης, είναι να μην είναι σε θέση το κράτος να αναλάβει αποτελεσματικές δράσεις, τόσο αντιμετώπισης όσο και πρόληψης των φαινομένων διακρίσεων και βίας στη βάση της εμπειρίας, των απόψεων και των δεσμεύσεων της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς. Αναγνωρίζουμε ότι μοναδική εξαίρεση αποτελεί η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του οποίου ζητά η ΓΣΕΕ. Η ΓΣΕΕ δηλώνει ότι - για τα συνδικάτα παραμένει ζήτημα αιχμής η αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και η προστασία των θυμάτων, η δίωξη και αυστηρή τιμωρία των δραστών, η ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, η ανάγκη αντισεξιστικής, αλλά και αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ένταξης της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης - στο [email protected] και μέσω των Δομών δωρεάν πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ www.kepea.gr , Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/) είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

  Η ΓΣΕΕ τιμά τις γυναίκες εργαζόμενες που βρίσκουν το θάρρος και τη δύναμη να αντιδράσουν στη βία και την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους και ζητά να απευθύνονται στα σωματεία τους για την υποστήριξή τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Ο αγώνας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι αγώνας για την ελευθερία. Γυναίκες αγωνίστριες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης αγωνίζονται με δύναμη και πρωτοπορία για μια κοινωνία ελεύθερη, με ίσα δικαιώματα. Η βία κατά των γυναικών, ο θάνατος γυναικών είναι ταφόπλακα για το μέλλον όλων μας.

  Επισυνάπτεται η επιστολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝΠΡΟΣ κα Ursula von der Leyen Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςκα Helena Dalli ΕπίτροποΑγαπητή Ursula von der Leyen, Αγαπητή Helena Dalli,

  Η βία κατά των γυναικών πρέπει να σταματήσει οριστικά. Τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζουν πλήρως την έκκλησή σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμήσει τη βία κατά των γυναικών. Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς, είμαστε μαζί σας σε αυτή τη μάχη που οφείλουμε να κερδίσουμε.

  Η βία κατά των γυναικών δεν σταματάει στο κατώφλι του σπιτιού μιας γυναίκας. Η σωματική ή η ψυχολογική βία κατά των γυναικών μπορεί να ασκηθεί στον χώρο της εργασίας τους, ανεξάρτητα από τον τομέα που εργάζονται, το επάγγελμά τους ή το μορφωτικό τους επίπεδο. Σε κάποιες δουλειές είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες, για παράδειγμα οι νοσοκόμες, δασκάλες, γυναίκες που φροντίζουν άτομα, καθαρίστριες, εργαζόμενες στις μεταφορές και στις πωλήσεις, οικιακές βοηθοί και εργαζόμενες στον κλάδο της φιλοξενίας. Ωστόσο ο κίνδυνος είναι πραγματικός για όλες τις γυναίκες:

  - το 63% των γυναικών που εργάζονται στις μεταφορές σε όλη την Ευρώπη έχουν τουλάχιστον μια εμπειρία πρόσφατης πράξης βίας. - 1 στις 4 γυναίκες εργαζόμενες στην Ολλανδία έχει εκτεθεί σε βία από πελάτες, φοιτητές ή επιβάτες. - Το 50% των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας στη Βουλγαρία έχουν υποστεί βία στην εργασία.

  Τα συνδικάτα και οι εργοδότες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στην εργασία, θεσπίζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες για την καταγγελία και καταγραφή περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, στηρίζοντας τα θύματα και αντιμετωπίζοντας τους δράστες. Η βία και η παρενόχληση, όλο και περισσότερο, καλύπτονται συγκεκριμένα μέσα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη (η ΣΕΣ έχει συλλέξει πληροφορίες για 80 τέτοιες συλλογικές συμβάσεις).

  Στηρίζουμε τα αιτήματά σας και συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών. Συντασσόμαστε στην έκκληση για:

  - Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενάντια στη βία κατά των γυναικών - Ισχυρότερη στήριξη, προστασία και δικαιώματα για τα θύματα της βίας κατά των γυναικών εάν η Σύμβαση παραμείνει μπλοκαρισμένη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. - Η βία κατά των γυναικών να προστεθεί στον κατάλογο εγκλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στηρίζοντας την πρόληψη, την προστασία και την προσφυγή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διασυνοριακών Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης για εγκλήματα βίας κατά των γυναικών).

  Επιπλέον σας καλούμε να αναλάβετε επειγόντως πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνετε:

  - την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τα έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν την έχουν ακόμα επικυρώσει (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο) - την κύρωση από όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ (ILO) για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία.

  Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η κύρωση της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ από τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα έδινε τεράστια ώθηση στις προσπάθειες των συνδικάτων, των εργοδοτών και άλλων οργανώσεων να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών και στον κόσμο της εργασίας. Θα στήριζε την ισχυρότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας - Πλαισίου των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την Παρενόχληση και τη Βία στην Εργασία.

  Έτσι, στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών αλλά και κάθε μέρα, θέλουμε η ΕΕ να υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών στην εργασία, στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Με τιμή,

  Esther Lynch Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας ΣΕΣ

  Την επιστολή συνυπογράφουν συνδικαλίστριες από τις εξής εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις:FGTB, CSC, CGSLB - Βέλγιο FH - Δανία ICTU - Ιρλανδία TUC – Ηνωμένο Βασίλειο DGB - Γερμανία CISL, CGIL, UIL – Ιταλία ELA, UGT – SEC, CCOO, USO – Ισπανία FNV - Ολλανδία CARTEL ALFA, CNSLR – FRATIA - Ρουμανία ZSSS - Σλοβενία FZZ, OPZZ, NSZZ - Πολωνία LPSK – Λιθουανία OGBL, LCGB, SECEC - Λουξεμβούργο UGT –P - Πορτογαλία LBAS - Λετονία OGB – Αυστρία UNIO - Νορβηγία STTK – Φινλανδία CFDT, UNSA – Γαλλία ΓΣΕΕ – Ελλάδα UATUC - Κροατία SZEF - Ουγγαρία KOZ-SR – Σλοβακία LO-S, SACO, TCO – Σουηδία FZZ,OPZZ, NSZZ “SOLIDARNOSC” ,Πολωνία TALO – Εσθονία GWU – Μάλτα CMKOS, Τσεχία SEK, ΚύπροςΕυρωπαϊκές Ομοσπονδίες που συνυπογράφουν:ETF, ETUCE, EPSU, ΟΤΟΕ, UNI-Europa, EuroCOP, EFFAT, Eurocadres, IFJ, EFBWWGloria Mills, Πρόεδρος, εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών της ΣΕΣ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  • 0 Comment
  • 187 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ5.11.19

  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

   Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τέθηκαν επί τάπητος στην διημερίδα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την κλιματική αλλαγή, που πραγματοποιείται από την ETUC  σε συνεργασία με τη Γραμματεία περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ, σήμερα και αύριο, στην Αθήνα. Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών συνδικάτων, υλοποιεί σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τρεις βασικούς στόχους:1) την ενημέρωση των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κόσμο της εργασίας, 2) την προετοιμασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών, 3) την ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με σκοπό την εισαγωγή της προσαρμογής στην ατζέντα των εργασιακών σχέσεων. Οι ομιλητές κατά της σημερινές τοποθετήσεις τους, τόνισαν μεταξύ άλλων το γεγονός, ότι η κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως βασική απειλή για τη σταθερότητα και την ευημερία της κοινωνίας, με ευρύ αντίκτυπο  στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στον οικονομικό κλάδο.  Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος μιλώντας στη διημερίδα αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Συνομοσπονδίας , μέσω των πολλών και συνεχών παρεμβάσεων της Γραμματείας περιβάλλοντός της, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ αυτών  η εισαγωγή του όρου" Δίκαιη Μετάβαση" στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και οι προσπάθειες να βρίσκεται η Συνομοσπονδία στο τραπέζι διαλόγου στο Εθνικό Συμβούλιο, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

  Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη μέρα εργασιών της διημερίδας , η μέση θερμοκρασία για την εδαφική περιοχή της Ευρώπης αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 1,3 βαθμούς κελσίου σε σχέση με τον προβιομηχανικό μέσο όρο, γεγονός που καθιστά την αύξηση στην Ευρώπη ταχύτερη σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  • 0 Comment
  • 365 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  25/9/19

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

   

  Mια Δίκαιη Μετάβαση για όλους πρέπει να αποτελεί μέρος των σχεδίων δράσης για το κλίμα. Οι κυβερνήσεις αισθάνονται την πίεση και τώρα είναι η στιγμή να ακούσουν τις φωνές μας για  την εξεύρεση  ουσιαστικών λύσεων  για το κλίμα.

  Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε μια παγκόσμια εβδομάδα δράσης η οποία διοργανώθηκε ώστε να συμπέσει  με τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα (23 Σεπτεμβρίου).

  Αρχίζοντας με την  παγκόσμια απεργία μαθητών που πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και με κορύφωση την παγκόσμια ημέρα δράσης την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.

  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνται  να καθορίσουν τις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στους χώρους δουλειάς ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο των εργαζομένων.

  Τα σωματεία μπορούν να ενώσουν τις ενέργειές τους με το banner #JustTransition για #ClimateAmbition στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν την υποστήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος  στις δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας εβδομάδας δράσης.

  Τον Ιούνιο, η δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα σε όλο τον κόσμο προωθούν μόνο μεταβατικά μέτρα στο χώρο εργασίας. Τον Σεπτέμβριο, μεταφέρουμε τις απαιτήσεις μας από τους χώρους εργασίας σε αίθουσες χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο.

  Ας δούμε όμως τι θέλουν τα συνδικάτα στη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για την παγκόσμια εβδομάδα δράσης η οποία  σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή, τόσο από την άποψη της δημόσιας προσοχής όσο και από τις  πολιτικές αποφάσεις.

  Η Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρρες με στόχο την ενεργοποίηση  των εθνικών κυβερνήσεων. Στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου του ΟΗΕ για το κλίμα, όλες οι χώρες έχουν ορίσει «εθνικά καθορισμένες εισφορές» (NDCs). Αυτές καθορίζουν τους κλιματικούς στόχους κάθε χώρας και συνοδεύονται από κυβερνητικά σχέδια για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι για να αποτελέσουν μέρος του σχεδιασμού αυτών των αποφάσεων.

  Τα συνδικάτα γνωρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για μια επιτυχημένη και διαρκή παγκόσμια μετάβαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η οικοδόμηση της κοινωνικής συναίνεσης εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν μέρος των τοπικών, βιομηχανικών και εθνικών σχεδίων. Τα συνδικάτα προσεγγίζουν τους διαμορφωτές πολιτικής με προτάσεις Δίκαιης Μετάβασης. Πολλά έχουν ήδη αναφερθεί αλλά αναμένουμε αρκετά τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν.

  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούμε όλες τις κυβερνήσεις στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τους εργαζόμενους και να ενσωματώσουν συγκεκριμένα μέτρα Δίκαιης Μετάβασης στα σχέδια δράσης τους, για το κλίμα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν από τις κυβερνήσεις να υπογράψουν τις δεσμεύσεις για τη Δίκαιη Μετάβαση που έχουν προταθεί από τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Περού και υποστηρίζονται από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και τα Διεθνή Συνδικάτα .

  Στις 27 Σεπτεμβρίου στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητριών/ών ως γονείς, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, φίλες/οι και συμπολίτες, και συμμετέχουμε δυναμικά και μαζικά  στις δράσεις για την κλιματική αλλαγή.

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2019

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2019

  • 0 Comment
  • 206 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/6/19 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2019

  Στο επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος βρίσκεται η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι επιπτώσεις αυτής, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο προκαλεί περίπου 400.000 πρόωρους θανάτους στο σύνολο των κρατών μελών,ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, τη ζωής τους χάνουν πρόωρα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι. Παράλληλα το οικονομικό κόστος για τη νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Οι άνθρωποι στις αστικές περιοχές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα μικρο-σωματίδια και το διοξείδιο του αζώτου είναι μεταξύ των κυριοτέρων ατμοσφαιρικών ρύπων οι οποίοι ευθύνονται για τους περισσότερους από αυτούς τους πρόωρους θανάτους. Οι επιπτώσεις στην υγεία έχουν να κάνουν κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σοβαρές επιπτώσεις καταγράφονται και στη νοημοσύνη των ανθρώπων από τη βρεφική τους ηλικία. Δεν επηρεάζει όμως μόνο την ανθρώπινη υγεία και την οικονομική ανάπτυξη αλλά συντελεί και στην υπερθέρμανση του πλανήτη, συμβάλλοντας στη κλιματική αλλαγή. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται στη ρύπανση για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι των εργοδοτών, με τους εργοδότες δυστυχώς να αναλαμβάνουν ελάχιστα την ευθύνη. Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα, αφού έρχονται αντιμέτωποι σε πολλές περιπτώσεις με επικίνδυνα επίπεδα ρύπων, παρατηρείται έλλειψη στρατηγικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων κατά των επαγγελματικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δονήσεων, προβλέπει ρητά ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τους δυνητικούς επαγγελματικούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας και φυσικά να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και την προστασία από τους κινδύνους αυτούς. Η ΓΣΕΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ζητά τη λήψη και φυσικά την εφαρμογή επιπλέον προστατευτικών μέτρων για τους εργαζόμενους. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με ισχυρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε περιπτώσεις παράβασης των ορίων εκπομπών ρύπων από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ επιτακτική ανάγκη είναι και η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Κυβέρνηση και εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος του κινδύνου από την ατμοσφαιρική ρύπανση και να υιοθετήσουν τις αρχές της Δίκαιης Μετάβασης ώστε όχι μόνο να περιοριστούν τα προβλήματα για τους εργαζόμενους αλλά να υπάρξουν επιτέλους και θετικές επιπτώσεις.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  • 0 Comment
  • 297 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/4/19 ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

  Την έντονη ανησυχία τους για τη χρήση βίας από στελέχη του ΠΑΜΕ που οδήγησε στη ματαίωση του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, εκφράζουν τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνδικάτα σε κοινή ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για απαράδεκτες πρακτικές που οδήγησαν σε σοβαρή παραβίαση της συνδικαλιστικής ελευθερίας.

  Ακολουθεί το κοινό δελτίο τύπου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

   

  ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΣ και ΔΣΣ

  Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) και η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ΔΣΣ) εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για την εκστρατεία βίας κατά της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) που διαπράττεται από μια μειοψηφούσα Σταλινική φράξια, η οποία προσπαθεί να παρεμποδίσει το έργο της ΓΣΕΕ. Μια σειρά επιθέσεων κατά της ΓΣΕΕ και ορισμένων δομών της είχαν σαν αποκορύφωμα την εισβολή περίπου 200 τραμπούκων τα ξημερώματα της Πέμπτης, 4 Απριλίου (03.00 πμ) σε ξενοδοχείο στη Ρόδο, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι σύνεδροι της ΓΣΕΕ για τη συμμετοχή τους στις εργασίες και τις εκλογικές διαδικασίες του 37ου Συνεδρίου της. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν τη ματαίωση για δεύτερη φορά του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ αφού η πρώτη προσπάθεια διεξαγωγής του στις 15 Μαρτίου στην Καλαμάτα παρεμποδίστηκε και πάλι από τη μειοψηφούσα ομάδα, το ΠΑΜΕ. Η ΔΣΣ και η ΣΕΣ καταδικάζουν όλες τις βίαιες επιθέσεις κατά συνδικαλιστών, οι οποίες αποτελούν σοβαρή παραβίαση του δικαιώματος στις συνδικαλιστικές ελευθερίες καθώς και ανάθεμα για τις ίδιες τις αρχές του συνδικαλισμού. Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει την πλήρη ελευθερία στη λειτουργία των συνδικάτων απαλλαγμένη από άσκηση σωματικής βίας και απειλές με ανάληψη των ευθυνών της για κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας. Οι πράξεις της μειοψηφούσας φράξιας είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει η ΓΣΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό της και απαιτούν τον διορισμό διοίκησης για την οργάνωση. Η διοίκηση αυτή πρέπει να σεβαστεί τη δημοκρατική εντολή της εκλεγμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ και να διασφαλίσει πως η οργάνωση θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανόμενης της διεξαγωγής δημοκρατικών εκλογών χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 8 ΜΑΡΤΗ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΓΣΕΕ

  8 ΜΑΡΤΗ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΓΣΕΕ

  • 0 Comment
  • 1222 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/3/2019 8 ΜΑΡΤΗ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΓΣΕΕ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ 2ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 8 ΜΑΡΤΗ

  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  Επαγγελματική και προσωπική ζωή με ισότητα και έμπρακτο σεβασμό στην ελευθερία επιλογών  Ουσιαστική ισότητα και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου, ως κύριου ακόμα λόγου άνισης μεταχείρισης σε βάρος των γυναικών, μαζί και με όλα τα άλλα είδη διακρίσεων  Σταθερή και πλήρη εργασία με ίσους όρους, συλλογική συμμετοχή με ίσους όρους και προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος στις εκλεγμένες γυναίκες – Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας  Ίση αμοιβή και ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης  Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων  Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές ρυθμίσεις για την ουσιαστική ισότητα και την ίση μεταχείριση, επαναφορά του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου στην Εθνική Γενική ΣΣΕ και αποκατάσταση της καθολικότητάς της, διασφάλιση των κλαδικών/ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, της αρχής της εύνοιας και της ολικής μετενέργειας των όρων ΣΣΕ υπέρ των εργαζομένων.  Διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζομένων  Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της ψευδώς δηλωμένης εργασίας  Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατομικές και ομαδικές). Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία ομάδων λόγω των χαρακτηριστικών τους (γυναίκες, νέοι, εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα, άτομα με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ, μετανάστες).  Ενίσχυση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και παραβατικότητας  Μέτρα αποτελεσματικής προστασίας των εργαζόμενων μητέρων, της μητρότητας και της οικογένειας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία  Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παροχές υγείας  Αποτελεσματική πρόσβαση στις Αρχές και τη Δικαιοσύνη στα θύματα διακρίσεων  Δράσεις ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνία και την εργασία και προστασία των ασυνόδευτων παιδιών  Σεβασμός στα συμμετοχικά δικαιώματα των εργαζομένων και αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των θεσμικών δομών κοινωνικού διαλόγου για θέματα ισότητας και ίσης μεταχείρισης  Συστηματική και διαρκή εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα  Δράσεις για την παγκόσμια ειρήνη ΚΑΛΟΥΜΕ

  Όλες και όλους, άνδρες και γυναίκες να αντισταθούμε στις πολιτικές οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξατομίκευσης και να συστρατευθούμε στα συνδικάτα μας για να κρατήσουμε δυνατή τη συλλογική μας φωνή και δράση, τη μόνη σταθερή και πραγματική πηγή δύναμης και δυναμικής.

  Η Συνομοσπονδία με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 8 Μάρτη Παναττική 2ωρη στάση εργασίας (13:00 με 15:00) για τη διευκόλυνση συμμετοχής όσων επιθυμούν στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις.

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ Για τη συμβολή στην καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των καταγγελιών για άνιση μεταχείριση, τα σωματεία μπορούν να ενημερώνουν τη ΓΣΕΕ στο [email protected] για την υποβολή καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων στην εργασία. Με διαρκή σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα διακρίσεων: • το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ www.kepea.gr • το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/

  Η δύναμη είναι στα χέρια μας, στα συνδικάτα και στους συλλογικούς αγώνες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας, την ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας φύλου, για την άρση των στερεοτύπων, για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλες και όλους.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

  • 0 Comment
  • 119 Views
  • 1 Like

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

  Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Κλιματική αλλαγή και δικαιοσύνη για όλους- Προς μια Δίκαιη Μετάβαση”που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας στις 13 Νοεμβρίου. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τα Ιταλικά και Βελγικά Συνδικάτα καθώς επίσης και τη ΓΣΕΕ μέσω της Γραμματείας Περιβάλλοντος.

  Οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG), η συμφωνία του Παρισιού (2015) και η ευρωπαϊκή στρατηγική για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι, ως ελάχιστα πρότυπα, απόλυτη αναγκαιότητα. Το σεμινάριο στόχευε στη διερεύνηση στρατηγικών συνδικαλιστικών οργανώσεων για την επιτάχυνση μιας «δίκαιης μετάβασης» προς μια «αποκεντρομένη, πράσινη και κυκλική οικονομία που εγγυάται την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία του πλανήτη, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας».

  Στόχοι • Να αναδείξει και αποτυπώσει τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. • Να συνοψίσει την πρόοδο προς την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, της Συμφωνίας των Παρισίων και της Στρατηγικής της ΕΕ. • Να αναλύσει τη στρατηγική και τα εργαλεία για τη “Δίκαιη Μετάβαση" και να συζητήσει τις καλές πρακτικές. • Να εντοπίσει ευκαιρίες δράσης και παρέμβασης • Να καταγραφούν οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναπτυχθούν ιδέες για κοινές δράσεις / στρατηγικές.

  Σημαντική παράμετρος στην εκπροσώπηση των ελληνικών συνδικάτων στο ευρωπαϊκό σεμινάριο ήταν η έμφαση στο γεγονός ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό και να συνοδευθεί από άμεσες δράσεις ευρύτερης επικοινωνίας του και στρατηγικές παρέμβασης του κόσμου της εργασίας.

  Από τη ΓΣΕΕ επίσης παρουσιάσθηκε και αναλύθηκε το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 2018 το οποίο αναφέρει τα εξής: «Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις δεσμεύσεις της χώρας μετά και την Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, συμφωνούν να ζητήσουν με κοινό τους υπόμνημα την προσθήκη συμμετοχής στο Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (του άρθρου 44 του ν.4414/2016) ενός κοινού εκπροσώπου των εργοδοτικών οργανώσεων, που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, και ενός εκπροσώπου της ΓΣΕΕ.

  Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν στη διαμόρφωση πολιτικής και δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη χώρα, και ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία μετάβασης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαδικασία που άλλωστε είναι αναγκαία δεδομένης της δέσμευσης της χώρας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030).

  Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται τον όρο της Δίκαιης Μετάβασης των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θα εξασφαλίζει την απαραίτητη υποστήριξη όταν θα υπάρξει ανάγκη αναδιάταξης, επανακατάρτισης και ανακατανομής τους. Δίκαιη Μετάβαση είναι ο συνδυασμός σχεδίων, πολιτικών και επενδύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας, ταυτόχρονα, τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και μετριάζοντάς τις ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη για τη χώρα, που είναι και το ζητούμενο,σε συμφωνία και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».

  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εποχή του άνθρακα θα πρέπει να τελειώσει. Οι περιφέρειες άνθρακα και οι βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νέες πραγματικότητες. Το "κίνημα για μια δίκαιη μετάβαση" προσπαθεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη σωστή αλλαγή προοπτικής. Προετοιμασμένη ως επί το πλείστον από το συνδικαλιστικό κίνημα, στόχος του είναι να διαμορφώσει τις τοπικές δημόσιες πολιτικές που δημιουργούν ένα πλαίσιο για δίκαιες εισοδηματικές, νέες θέσεις εργασίας και μια αξιοπρεπή ζωή για όλους εκείνους που επηρεάζονται από μέτρα μετριασμού του κλίματος και προσαρμογής.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 25η Νοέμβρη   ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ  

  25η Νοέμβρη   ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

  • 0 Comment
  • 143 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  23/11/18 

  25η Νοέμβρη

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ

   

  Η ΓΣΕΕ αγωνίζεται σταθερά για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και στηρίζει τον κοινωνικό αγώνα κατά της έμφυλης βίας και της συγκάλυψης αυτών των εγκλημάτων.

  Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να στραφούν προς τα συνδικάτα ώστε να ενδυναμώσουν την δυνατότητα παρέμβασής τους τόσο για την προστασία των θυμάτων, όσο και για τη σύμπραξή τους στην πρόληψη των πράξεων βίας.

  Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την κύρωση με το Ν. 4531/2018 και ενσωμάτωση στο εθνικό πλαίσιο της «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Καλούμε όλο το συνδικαλιστικό Κίνημα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες να αξιοποιήσουμε έγκαιρα και υπεύθυνα τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων (αρθ. 22 ν. 3896/2010, αρθ. 8 ν. 4443/2016) και να φέρουμε στο φως περιπτώσεις παράνομων διακρίσεων που μας γίνονται γνωστές, ανεξάρτητα από την ιδιότητα μέλους του θύματος πράξης διάκρισης, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας στο χώρο εργασίας, εμπορίας ή αναγκαστικής εργασίας.

  Η ΓΣΕΕ τιμά τις γυναίκες εργαζόμενες που βρίσκουν το θάρρος και τη δύναμη να αντιδράσουν στη βία και την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους και ζητά να απευθύνονται στα σωματεία τους για την υποστήριξή τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.  Το πρόσφατο παράδειγμα της εργαζόμενης που δικαιώθηκε πρώτα ηθικά και μετά οικονομικά από το Πρωτοδικείο Αθήνας  είναι παράδειγμα αυτής της υποστήριξης ταυτόχρονα και από τους τρεις βαθμούς συνδικαλιστικής οργάνωσης (πρωτοβάθμιο σωματείο, Εργατικό Κέντρο, ΓΣΕΕ). Εργαζόμενη και σωματεία πάλεψαν απέναντι στη βία και την ταπείνωση, όπως η Επιθεώρηση Εργασίας και ο Συνήγορος του Πολίτη μπορούν να επιβεβαιώσουν. Ας μην καπηλεύονται λοιπόν κυβερνητικά στελέχη τον αγώνα και την επιτυχία της εργαζόμενης.

  Η Συνομοσπονδία με το equality@gsee.gr και μέσω των Δομών δωρεάν πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ www.kepea.gr , Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/) είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την υποβολή καταγγελιών ή την παρακολούθηση καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

  Σύμφωνα με την εικόνα της επικράτειας που έχει η ΓΣΕΕ, μέσω των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών μελών της και των δικών τους σωματείων μελών, οι καταγγελίες περιστατικών βίας και παρενόχλησης στη βάση του φύλου ή σε συνδυασμό και με άλλους λόγους είναι σε σημαντικό βαθμό αόρατες, καθώς  παραμένουν μειωμένες και αναντίστοιχες με την πραγματική έκταση του φαινομένου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται με εκδικητικές ενέργειες σε βάρος των εργαζομένων που τις κατέθεσαν, ιδίως  μηνύσεις και αγωγές αποζημίωσης για συκοφαντική δυσφήμιση.

  Δυστυχώς λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι καμία από τις επίσημες τριμερείς δομές κοινωνικού διαλόγου δεν λειτουργεί, είναι προφανές ότι η Πολιτεία συνεχίζει να μην επιδεικνύει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της διεξαγωγής έγκαιρου, διαρκούς και ουσιαστικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου, ανάμεσα σε άλλα, και στο πεδίο της ισότητας, των απαγορευμένων διακρίσεων και κατ’επέκταση των περιστατικών βίας στη βάση αυτών. Διαρκές έλλειμμα αυτής της χρόνιας πλέον υστέρησης, είναι να μην είναι σε θέση το κράτος να αναλάβει αποτελεσματικές δράσεις, τόσο αντιμετώπισης όσο και πρόληψης των φαινομένων διακρίσεων και βίας στη βάση της εμπειρίας, των απόψεων και των δεσμεύσεων της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση νομοσχεδίου για την ουσιαστική ισότητα φύλων, το οποίο ουδέποτε γνωστοποιήθηκε στη ΓΣΕΕ και περιέχει πληθώρα νομικών αστοχιών, επικίνδυνων για την προστασία των θυμάτων παράνομων διακρίσεων. Αναγνωρίζουμε ότι μοναδική εξαίρεση αποτελεί η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του οποίου ζητά η ΓΣΕΕ.

  Για εμάς παραμένει ζητούμενο η αποτελεσματική αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και η προστασία των θυμάτων, η δίωξη και αυστηρή τιμωρία των δραστών, η ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, η ανάγκη αντισεξιστικής, αλλά και αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ένταξης της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

   Η ΓΣΕΕ τονίζει τη διαρκή υποχρέωση της Πολιτείας α) να ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών έμφυλης βίας, ενημερώνοντας δημόσια με συνέπεια και συνέχεια  τις γυναίκες για τα δικαιώματά τους και τις υφιστάμενες νομικές οδούς για την εξασφάλιση προστασίας κατά της βίας και την ενίσχυση των υπηρεσιών που διατίθενται στα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων με αναπηρίες και β) να εξασφαλίσει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και το ιατρικό προσωπικό και οι κοινωνικοί λειτουργοί θα λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

   Η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και η ΓΣΕΕ ζητούμε από το Υπουργείο Εργασίας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τον Ιούνιο του 2019 στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας την υιοθέτηση της πολυαναμενόμενης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τον “Τερματισμό της βίας και της παρενόχλησης σε βάρος των γυναικών και των ανδρών στον κόσμο της εργασίας”, χωρίς να συνηγορήσει στις πιέσεις υπέρ της απομείωσης του προστατευτικού εύρους των διατάξεών της.

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • H ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  H ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  • 0 Comment
  • 200 Views
  • 2 Likes

  H ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  H ΓΣΕΕ, ως μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων συμμετέχει στη συνεδρίαση της  Επιτροπής «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή» της ΣΕΣ, μέσω της Γραμματείας Οικολογίας και Περιβάλλοντος.

  Στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της Γραμματείας της ΓΣΕΕ Γιάννης Γκουτζαμάνης είχε την ευκαιρία να αναπτύξει και να παρουσιάσει τις θέσεις της Συνομοσπονδίας  όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή σε σχέση πάντα με τους εργαζόμενους.

  Κομβικό σημείο των θέσεων της ΓΣΕΕ, είναι η επίτευξη της  εισαγωγής του όρου “Δίκαιη Μετάβαση” των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων, ο οποίος  εντάχθηκε  στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τον Μάρτιο του 2018, γεγονός που κάνει τη ΓΣΕΕ μια από τις λίγες Συνομοσπονδίες στην Ευρώπη να έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη έννοια.

  Παράλληλα με την εισαγωγή του όρου Δίκαιη Μετάβαση  η ΓΣΕΕ εργάζεται στην κατεύθυνση της εργατικής συμμετοχής στη χάραξη πολιτικών έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων.

  Με τη θεσμική της παρέμβαση η Συνομοσπονδία   επισημαίνει τους προβληματισμούς αλλά και  τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το φιλόδοξο σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Ιδιαίτερη αναφορά από τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ έγινε  και στην έλλειψη συνεργασίας με την  Ελληνική Κυβέρνηση σ ένα θέμα μάλιστα το οποίο αφορά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

  Ανάμεσα στους τομείς που θα πληγούν από την μετάβαση είναι ο τομέας την ενέργειας, των καυσίμων, της χημικής βιομηχανίας αλλά και πολλοί άλλοι.

  Μέλημα μας είναι η ανάπτυξη πολιτικών έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς επίσης και δημιουργία νέων, ποιοτικών  θέσεων εργασίας δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144