Οι βασικοί εργατικοί νόμοι κατά κατηγορία:

Ελευθερία Συνδικαλισμού

Σύνταγμα 1975/1986/2001Θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, που αναφέρονται στο δικαίωμα ίδρυσης σωματείων, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα εργασίας, την ελευθερία της συνάθροισης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων

Αστικός ΚώδικαςΤα άρθρα 78-107 περί σωματείων του Αστικού Κώδικα, τα οποία ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.1264/1982

Νόμος 1264/1982Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

Διεθνείς Συμβάσεις ΕργασίαςΟι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 87 και 98 που κυρώθηκαν με τα ΝΔ 4204 και 4205/1961

Σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Εργασιακοί Νόμοι

ΒΔ 28/1938Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων
ΑΝ 539/1945Περί χορηγήσεως κατ΄έτος στους μισθωτούς αδειών μετ΄ αποδοχών
ΒΔ 14/1950Περί κανονισμού ωρων εργασίας του προσωπικού αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων
ΝΔ 3755/1957Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας
κλπ
Ν 4504/1966Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων
ΒΔ 748/1966Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας
Ν 515/1970Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών
ΥΑ 51266/1975Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικούτουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (πούλμαν)
Ν 1483/1984Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις-Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων
ΔΔΔΔ 12/1984Κήρυξη εκτελεστής της 14/1984 αποφάσεωςτου ΔΔΔΔ Αθηνών που επικυρώνει την 97/1983 απόφαση του ΠΔΔΔ Αθηνών και αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κινλήσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως υπηρετικό Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων όλης της χώρας και είναι μέλη της δυνάμεως της Ομοσπονδίας Υπαλληλικού ΠροσωπικούΑυτοκινήτων της Ελλάδος (ΟΥΠΑΕ)
Ν 1414/1984Εφαρμογή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις
Κανονισμός 3821/1985Κανονισμός 3821/1985 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών
Ν 1837/1989Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις
Ν 1876/1990Ο βασικός νόμος για τις ελεύθερες συλλογικέςδιαπραγματεύσεις
ΠΔ 176/1997Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ
Ν 2643/1998Μέριμνα για την απασχόλησηπροσώπωνειδικών κατηγοριών καιάλλες
Ν 2639/1998Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις
ΠΔ 62/1998Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/33/ΕΚ
ΠΔ 160/1999Όροι,προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία τωνΙδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας
ΠΔ 88/1999Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνουεργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ
Εγκύκλιος Υπ.Απ.Εγκύκλιος Υπουργείου Απασχόλησης επί των σχετικών διατάξεων του Ν 2874/2000
Ν 2874/2000Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις
ΠΔ 219/2000Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών
Ν 2910/2001Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις
Ν 2956/2001Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις
ΥΑ 30342/2002Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2956/2001, που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
ΠΔ 178/2002Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου
Ν 3174/2003Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
ΥΑ 130621/2003Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι
ΠΔ 41/2003Τροποποίηση του Π.Δ. 176/1997 “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ”
ΠΔ 81/2003Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Ν 3144/2003Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησηςκαι την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
Ν 3227/2004Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
Ν 3250/2004Μερική απασχόληση στο δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
ΠΔ 181/2004Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003
Ν 3302/2004Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος Υπ.Απ. 200506/2005Νόμος 3304/2005 ΦΕΚ 16Α/27-1-05 “Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού”
ΥΑ 200270/2005Υ.Α. 200270/8.4.2005: Καθορισμός της ειδικής έντυπης δήλωσης και των υποβαλλόμενων από
Εγκύκλιος Υπ.Απ. 3392/2005Εγκύκλιος Υπουργείου .. αρ.3392/1.3.2004: επί του άρθρου 1 Ν 3302/2004
Ν 3304/2005Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
Ν 3385/2005Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις
Ν 3454/2006Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις
Ν 3488/2006Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στουςόρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις
Κανονισμός 561/2006 Ευρ.ΣυμβουλίουΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ,3821/85 και (ΕΚ) αριθ.2135/98 του Συμβουλίου καθώςκαι για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.3820/85 του Συμβουλίου
ΠΔ 167/2006Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών”
ΥΑ 33891/2008Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
Ν 3655/2008Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
Ν 3863/2010Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις
Ν 3896/2010Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις
Ν 3846/2010Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος ΓΣΕΕ της 4/1/2011Για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ν3896/2011Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015
Ν 3996/2011Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
Ν 3899/2011Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook