Η ΓΣΕΕ μετέχει σε φορείς τριμερούς κοινωνικής εκπροσώπησης που ασκούν κοινωνική πολιτική, καταθέτοντας τις προτάσεις της και λειτουργώντας σε όφλεος των συμφερόντων των εργαζόμενων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)


Κύριο αντικείμενο του ΟΑΕΔ είναι η προσαρμογή της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση.

Ο μητρικός ΟΑΕΔ είναι Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διοικητικά αυτόνομος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ασχολείται με τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, προγράμματα απασχόλησης – επιχορήγηση επιχειρήσεων, προγράμματα απασχόλησης – επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών, επιδόματα ασφάλισης, ανεργίας, κ.λ.π. προγράμματα απασχόλησης ειδικών κοινωνικών ομάδων, προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων, προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ανέργων, επαγγελματικό προσανατολισμό.

Με τον Ν 2956/01 δημιουργήθηκαν δυο θυγατρικές εταιρίες του ΟΑΕΔ : η “Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.” για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και προγράμματα δια βίου μάθησης και το “Παρατηρητήριο Απασχόλησης – Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ” για την ανάπτυξη ερευνητικού και μελετητικού έργου, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και υποστήριξης στον ΟΑΕΔ και την Εταιρία “Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ” για την εκπλήρωση των στόχων τους…περισσότερα

Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)


Ο Λ.Α.Ε.Κ. συστάθηκε ύστερα από πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), οι πόροι του προέρχονται από την εργοδοτική εισφορά 0,45% του ΕΛΚΕΠΕ, η οποία καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ και υπολογίζεται επί των αποδοχών, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ και την εισφορά 0,36% του Ε.Κ.Λ.Α. που αποτελεί κοινή εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων για προγράμματα ανεργίας (0,26% ο εργοδότης και 0,10% ο εργαζόμενος).

Σκοπός του ΛΑΕΚ είναι η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων και των ανέργων και η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι απειλούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από κοινωνικό αποκλεισμό…περισσότερα

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)


Ιδρύθηκε το 1954, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι πόροι του οποίου προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων (1% επί των αποδοχών τους) και των εργοδοτών τους (0,75% επί των αποδοχών των εργαζομένων που απασχολούν) και σκοπό έχει την στεγαστική αποκατάσταση των εργατοϋπαλλήλων της χώρας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει ποικίλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής: παραχώρηση έτοιμης κατοικίας σε οικισμούς που ανεγείρει σε όλη την Ελλάδα, δάνεια για αγορά ή ανέγερση νέας κατοικίας από τραπεζικά κεφάλαια, με διπλή επιδότηση επιτοκίου, από το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΟΕΚ, δάνεια για επισκευή, επέκταση ή αποπεράτωση υπάρχουσας κατοικίας από ίδιους πόρους του ΟΕΚ, επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, ειδικά προγράμματα πολυτέκνων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ειδικά προγράμματα ακριτικών περιοχών ή περιοχών που υπέστησαν φυσικές καταστροφές (προβλέπουν μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τους δικαιούχους των κατηγοριών αυτών), κ.λ.π.

Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)


Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες με ισόποση εισφορά, χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι παροχές του απευθύνονται σε εργαζόμενους που καταβάλλουν τις σχετικές εισφορές, σε συνταξιούχους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε πολύτεκνους και ανέργους και αφορούν: Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, Οργανωμένες εκδρομές, πολιτιστικά προγράμματα, βιβλία, λειτουργία Βρεφονηπιακών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, λειτουργία Κέντρων Εργαζόμενης Νεότητας (πολιτιστικές – εκπαιδευτικές μονάδες για εργαζόμενους και ανέργους νέους), κ.λ.π. …περισσότερα

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)


Η ΟΚΕ είναι ένας τόπος διαλόγου και το θεσμικό της πλαίσιο επιτρέπει στους εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και των οργανώσεων των πολιτών, να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Ευρωπαϊκή ΟΚΕ


Η Ευρωπαϊκή ΟΚΕ είναι μία συμβουλευτική συνέλευση που συστάθηκε το 1957 από τις Συνθήκες της Ρώμης. Είναι η μόνη συνέλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν είναι συνδεδεμένη με τα πολιτικά κόμματα, κύρια δε αποστολή της είναι η εξασφάλιση μιας συμβουλευτικής λειτουργίας απέναντι στα τρία μεγάλα όργανα (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Η γνώμη της ΟΚΕ ζητείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις Συνθήκες, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που τα πιο πάνω όργανα το κρίνουν σκόπιμο, ενώ μπορεί να λάβει και μόνη της την πρωτοβουλία να εκδώσει γνωμοδοτήσεις. Σήμερα η ΟΚΕ παράγει 150 περίπου γνωμοδοτήσεις το χρόνο.

Η ΟΚΕ απαρτίζεται από 222 μέλη κατανεμημένα σε τρείς ομάδες: οι ομάδες “εργοδότες” και “εργαζόμενοι” περιλαμβάνουν, ανέκαθεν, τους κοινωνικούς εταίρους (εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις), ενώ η ομάδα “Διάφορες δραστηριότητες” συγκεντρώνει τους εκπροσώπους των άλλων τομέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής: όπως είναι οι οργανώσεις βιοτεχνών, γεωργών, ΜΜΕ και ελευθερίων επαγγελμάτων…περισσότερα

Ελληνική ΟΚΕ


Αποτελεί ένα σχετικά νέο θεσμό που ιδρύθηκε με πρότυπο την ΟΚΕ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, λειτουργεί μεταξύ των κομμάτων και των συνδικαλιστικών επαγγελματικών και άλλων κοινωνικών οργανώσεων. Στηρίζεται στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και έχει ως έργο να συμβουλεύει, με τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης την κυβέρνηση για θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα καθώς και με την γενικότερη κοινωνική και οικονομική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισμού.

Η έκφραση Γνώμης της ΟΚΕ είναι υποχρεωτική πριν από την ψήφιση αντίστοιχων νόμων. Κύριο έργο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της χώρας και ιδιαίτερα η διατύπωση συμπερασμάτων και αιτιολογημένης γνώμης για νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που παραπέμπονται σ’αυτήν για επεξεργασία…περισσότερα

ΕΛΙΝΥΑΕ


Είναι ο πρώτος εταιρικός θεσμός μεταξύ των δυνάμεων της εργασίας και του κεφαλαίου και λειτουργεί ως Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός του είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την Υγεία, την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στην Ελλάδα.

Επεξεργάζεται και τεκμηριώνει θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, μελετά τη διεθνή εμπειρία, επεξεργάζεται ρυθμίσεις και κανονισμούς σχετικές με τα θέματα υγείας και ασφάλειας, παρακολουθεί τη νομοθεσία σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, διοργανώνει σεμινάρια και σχετικές δράσεις για την προώθηση της πληροφόρησης και ενημέρωσης των εργαζομένων και των εργοδοτών στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, διοργανώνει Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, συνεισφέροντας στη διεύρυνση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος. Διεξάγει έρευνες και μελέτες που ενδιαφέρουν εργαζόμενους – εργοδότες, και πραγματοποιεί εκδόσεις περιοδικών (“ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”) και βιβλίων…περισσότερα

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)


Το ΙΚΑ δημιουργήθηκε το 1936 και αποτελεί τον “κορμό” της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Καλύπτει ασφαλιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη) και ιατροφαρμακευτικά το μεγαλύτερο τμήμα των μισθωτών. Με τον νόμο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση η επικουρική σύνταξη αποκόπηκε από το ΙΚΑ και δημιουργήθηκε αυτόνομο ταμείο, το ΕΤΕΑΜ.

Το ΙΚΑ έχει σκοπό την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζόμενων και την συνταξιοδότησή τους. Ειδικότερα, έχει παροχές σε είδος που περιλαμβάνουν την περίθαλψη (ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή κλπ ) παροχές σε είδος αποτιμώμενες σε χρήμα, επιδόματα, συντάξεις, κ.λ.π. …περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook