Υπεγράφει το Μνημόνιο συνεργασίας ΓΣΕΕ & Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπεγράφει σήμερα Τετάρτη 10/6/09 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΓΣΕΕ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκ μέρους της ΓΣΕΕ, το μνημόνιο υπέγραψε το Προεδρείο της Συνομοσπονδίας και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Πρύτανης κ. Ιωάννης Πραστάκος και ο καθηγητής κ. Ιωάννης Νικολάου.
Η συνεργασία αφορά την πραγματοποίηση, με ευθύνη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προγραμμάτων πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εργαζομένων στα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργάνωσης, Τεχνολογίας, Οικονομίας κ.α.
Τα σεμινάρια αυτά που θα παρέχονται δωρεάν θα είναι διαρκείας 12 έως 16 ωρών (ανάλογα με το αντικείμενο) και θα απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους αλλά κυρίως στους άνεργους νέους.
Η ΓΣΕΕ διευρύνει τις παρεμβάσεις της για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων ώστε να ανταπεξέλθουν με εφόδια και επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες της περιόδου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) και της
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
για το Πρόγραμμα δράσης
«Εκπαίδευση Ανέργων Πτυχιούχων σε Πρακτικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων»

Στην Αθήνα σήμερα την 10 Ιουνίου 2009 οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 69 και Αινιάνος 2, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο αυτής Γιάννη Παναγόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα Πουπάκη
2. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων αρ. 76, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρύτανη αυτού, καθηγητή κ. Γρηγόρη Πραστάκο,
συνομολόγησαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

• Προοίμιο
Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζεται παγκοσμίως, αλλά και τα πρόσφατα φαινόμενα βίας και ταραχών δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν αδιάφορο. Πολύ περισσότερο δε την ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα, που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης των Ελλήνων πτυχιούχων. Ταυτόχρονα, η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και η οποία επηρεάζει τη βιωσιμότητά τους, αλλά και η σύνδεση αυτού του δεδομένου με την ανεργία και την πορεία ανάπτυξης της χώρας είναι θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο της αποστολής των Α.Ε.Ι. να «ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής» και «να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας» (άρ.1§2 ν.1268/1982, όπως ισχύει), αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19.2.2009 να αναλάβει πρωτοβουλίες για κοινωνική προσφορά σε γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στο ΟΠΑ, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, όπως τη ΓΣΕΕ. Στόχος των πρωτοβουλιών είναι να βοηθήσουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,.
Η ΓΣΣΕ, έχοντας υπόψη
– τις ως άνω αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
– τις διατάξεις των άρθρων 1 Ν. 3549/2007, του άρθρου 1§2 ν.1268/1982, του άρθρου 2§2 του ν.2083/1992 , του άρθρου 1§1 περ. α’ του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ Α 18),
με το παρόν μνημόνιο, το ΟΠΑ και η ΓΣΕΕ συμφωνούν όπως από κοινού αναλάβουν τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται παρακάτω:
• ¶ρθρο 1ο Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι ο καθορισμός πλαισίου συνεργασίας για τη διοργάνωση μικρής διάρκειας (12-16 ώρες) προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία θα προσφέρει το ΟΠΑ σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, θα υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των καταρτιζομένων και θα απευθύνονται σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους
• ¶ρθρο 2ο Περιγραφή/Σκοπός
Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι πρόσθετη επαγγελματική και, ταυτόχρονα, επιστημονική εκπαίδευση στα θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Τεχνολογίας, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας.
• Aρθρο 3ο Προσδοκώμενα Οφέλη
Ολοκληρώνοντας τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές ενότητες, ο πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ θα έχει αποκτήσει σύγχρονες και πρακτικές γνώσεις πάνω στα αντικείμενα της κατάρτισης, έχοντας τη δυνατότητα να τα εφαρμόσει στη θέση εργασίας του.
Aρθρο 4ο Ενδεικτικές θεματικές ενότητες
Οι επιμέρους θεματικές ενότητες των σεμιναρίων είναι, ενδεικτικά οι παρακάτω:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3. Εξυπηρέτηση πελατών
4. Προώθηση Πωλήσεων
5. Εισαγωγή στην Πληροφορική
6. Πληροφοριακά Συστήματα
7. Οικονομικά των Επιχειρήσεων
8. Οικονομικά του Περιβάλλοντος
9. Λογιστική
10. Διοίκηση Προσωπικού (Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων)
11. Οργανωσιακή Συμπεριφορά &Ηγεσία
12. Συμβουλευτική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας – Επιτυχημένη Αναζήτηση Εργασίας
• Aρθρο 5οΑπευθύνονται σε:
Τα προγράμματα απευθύνονται σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, οι οποίοι, κατά προτίμηση, δεν έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με τα θέματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Αρθρο 6ο: Διοργάνωση των σεμιναρίων
Ο ακριβής αριθμός των σεμιναρίων και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής τους θα ορισθεί μετά τις πρώτες ενέργειες δημοσιότητάς τους και μετά από εισηγήσεις της μικτής επιτροπής παρακολούθησής τους.
• Αρθρο 7ο: Επιλογή συμμετεχόντων
Η επιλογή των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 20 άτομα ανά πρόγραμμα.
• Αρθρο 8ο Εισηγητές
Εκπαιδευτές στα σεμινάρια θα είναι μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Αρθρο 9ο Τόπος διεξαγωγής
Τα προγράμματα θα διεξάγονται σε χώρους του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.
• Αρθρο 10ο Κόστος Συμμετοχής
Οι καταρτιζομένοι συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα δωρεάν.
• Αρθρο 11ο: Βεβαίωση
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
• Αρθρο 12ο:ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Τα μέρη οφείλουν να τηρούν τους όρους του παρόντος Μνημονίου. Τα μέρη έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από το παρόν, η οποία πρέπει να συντελεστεί εγγράφως, για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι ιδίως η μη αποδοχή διάταξης ή όρου που αναφέρεται στο παρόν, η παράβαση υποχρεώσεών που απορρέουν από το παρόν και συνεπάγεται τη μη ομαλή λειτουργία της συνεργασίας, η αντίθεση με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.
Αρθρο 13ο: Παρακολούθηση του προγράμματος δράσης
Τα μέρη οφείλουν να ορίσουν εκπροσώπους τους, αρμόδιους για την παρακολούθηση και υλοποίηση του παρόντος μνημονίου, καθώς και αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι των δύο μερών θα αποφασίζουν για κάθε θέμα σχετικό με το παρόν Μνημόνιο
• Αρθρο 14ο: Διάρκεια ισχύος – τροποποίηση
Η ισχύς του παρόντος λήγει την 31/12/2009.
Παράταση του χρόνου διάρκειας του παρόντος δίδεται με έγγραφη συμφωνία των μερών, διατυπωμένη πριν τη λήξη του και με καθορισμό των επί μέρους όρων αυτής.
Το παρόν τροποποιείται μόνο με έγγραφη συμφωνία των Μερών και τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή από τους εκπροσώπους των Μερών.Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάχθη το παρόν και υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα

 
Καθ. Γρηγόρης Πραστάκος
Πρύτανης ΟΠΑ

Γιάννης Παναγόπουλος
Πρόεδρος ΓΣΕΕ

Κώστας Πουπάκης
Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα