Τροπολογία ψευτοαπασχόλησης και ρουσφετιού

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε η ΓΣΕΕ στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία εκφράζει την ριζική διαφωνία της στην προωθούμενη τροπολογία που αφορά την «επιδοτούμενη» πρόσληψη ανέργων στο Δημόσιο (ποιών, πως, πότε;) κατ’ επέκταση του Νόμου 3227/04 ( για τον οποίο έχουμε εκφράσει την αντίθεση μας) , την με αδιαφανή κριτήρια (κοινή υπουργική απόφαση) επιδότηση κάποιων (με ποια κριτήρια άραγε;) ανέργων μέχρι ποσού 1000€.
Χωρίς διάλογο, τεκμηρίωση, αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, προωθείται για ψήφιση τροπολογία με την οποία αντλoύνται πόροι από τον ΟΑΕΔ χωρίς καν να ρωτηθούν οι φορείς των εργαζομένων και των εργοδοτών οι οποίοι χρηματοδοτούν τον ΟΑΕΔ! Σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες που καταρτίζονται πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ενίσχυση της απασχόλησης με γενναίους κρατικούς πόρους!
Το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, που δυστυχώς συνεχίζει ν’ αυξάνεται πριν ακόμα περάσει στην πραγματική οικονομία η χρηματοπιστωτική κρίση δεν αντιμετωπίζεται με ευκαιριακά, ασαφή, απροσδιόριστα και ρουσφετολογικά μέτρα.
Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τη σχετική τροπολογία και να ξεκινήσει άμεσα μαζί μας ουσιαστικό διάλογο-συζήτηση για την ενίσχυση της απασχόλησης και των επενδύσεων, για τη δημιουργία σταθερών και ασφαλών θέσεων εργασίας για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας και των προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συν. : Σας κοινοποιούμε τη σχετική επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον Υπουργό Απασχόλησης. 

Προς
Την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κα Φ. Πάλλη – Πετραλιά

Θέμα: Τροπολογία προσθήκη στο Σχ/Ν ««Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) κλπ»

Κυρία Υπουργέ,
Με την παρ.1α΄ του άρθρου 1 της σχετικής τροπολογίας προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004 στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Το άρθρο 1 του νόμου 3227/2004 το είχε επικρίνει εντονότατα η Γ.Σ.Ε.Ε. και είχε ζητήσει τότε την άμεση απόσυρσή του και τώρα ζητεί την κατάργησή του, όπως βέβαια και της τροπολογίας με την οποία επεκτείνονται οι διατάξεις του και στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3227/2004, καθιέρωσε τη δυνατότητα ανάληψης από τον ΟΑΕΔ του μισθολογικού κόστους θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και με την παρούσα τροπολογία – προσθήκη, στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις οποίες θα τοποθετηθεί ή θα προσληφθεί ο άνεργος για χρόνο ίσο με εκείνο κατά τον οποίο θα του καταβαλλόταν η επιδότηση που χορηγεί ο ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας και στο ύψος του επιδόματος αυτού.
Από τη διατύπωση του νόμου συνάγεται σαφώς ότι επαπειλείται απώλεια της αξίωσης για επιδότηση του ανέργου, που ενδεχομένως θα αρνηθεί για υποκειμενικούς λόγους τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε ισόποση αμοιβή για εργασία, η οποία πλέον θα «μπορεί» να του προσφερθεί. Η λέξη «μπορεί» στη συγκεκριμένη διατύπωση δεν αφορά στην παροχή διακριτικής ευχέρειας στον άνεργο να επιλέξει το επίδομα ανεργίας ή την εκχώρησή του σ’ένα δυνητικό εργοδότη.
Στην πρακτική του ΟΑΕΔ για τις προϋποθέσεις επιδότησης των ανέργων, η άρνηση απασχόλησής τους σε προσφερόμενη εργασία, ορθώς δεν επέφερε την αυτόματη απώλεια της αξίωσης για επιδότηση, δεδομένου ότι η έννοια του συναφούς ευρύτερου επαγγελματικού κλάδου δεν έχει περιεχόμενο ακριβές και αντικειμενικά προσδιορισμένο, ώστε να είναι δεσμευτικό και κοινά αποδεκτό. Ο Κώδικας επαγγελμάτων του 1971 που επανεκδόθηκε χωρίς αλλαγές το 1978, δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, δεν έχει συνταχθεί νέος και δεν έχουν εκδοθεί Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό των συναφών επαγγελμάτων.
Ο συνταγματικός νομοθέτης παρέχει αυξημένη προστασία στην εργασία, κατοχυρώνοντας την ελευθερία προσφοράς της, την ελεύθερη επιλογή του είδους της εργασίας, την ελεύθερη αλλαγή της, το δικαίωμα εργασίας.
Απαγορευμένος πρέπει να θεωρείται κάθε μορφής εξαναγκασμός όχι μόνο για πολιτικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη μείωση της ανεργίας.
Η Γ.Σ.Ε.Ε. στηρίζει μέτρα και δράσεις, για να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο η περιθωριοποίηση του ανέργου και να δοθούν κίνητρα και εφόδια για την ένταξή του στην ενεργό οικονομική ζωή.
Οι επιβεβλημένες παροχές του Κράτους σε περίοδο ανεργίας δεν πρέπει να συμψηφίζονται με αμοιβή για εργασία, την οποία με έμμεσο εξαναγκασμό, θα κληθεί ο άνεργος να παράσχει κατά τη διάρκεια της επιδότησής του.
Εξάλλου η ενδεχόμενη έλλειψη πραγματικών παραγωγικών αναγκών στους τομείς όπου θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, θα δημιουργήσει πλασματική απασχόληση και οι τοποθετούμενοι άνεργοι θα συμπεριφέρονται περισσότερο σαν άνεργοι παρά σαν εργαζόμενοι.
Πέραν όμως των θεμάτων αρχής σοβαρό ζήτημα προκαλείται από τη γενικότητα της εξουσιοδότησης του νόμου για την υλοποίησή του, η οποία ευλόγως εγείρει ερωτηματικά για επιλεκτική εφαρμογή και αδιαφανείς προσλήψεις εργασίας έστω μερικού χρόνου στη Δημόσιο, με αντίστοιχη μοριοδότηση, προκειμένου ν’αξιοποιηθεί για μελλοντική πρόσληψη στο Δημόσιο.
Για την αποφυγή των εκτεθεισών δυσμενών συνεπειών της ρύθμισης, η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί επιβεβλημένες την πρόβλεψη εθελοντικής και μόνο συμμετοχής του ανέργου και την εξειδίκευση στο νόμο των τομέων του Δημόσιου Τομέα (πχ επιχειρήσεις ΟΤΑ) και το είδος των υπηρεσιών (πχ για την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών), όπου η διάταξη θα εφαρμοσθεί.
Μόνο εάν υπάρξει συγκεκριμένη στόχευση στο νόμο εξασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των ανέργων, επομένως πρέπει η τροπολογία ν’αποσυρθεί και να κατατεθεί πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο να τεθεί σε προηγούμενο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα