Σύμφωνο Συνεργασίας Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου/ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5/3/19
Σύμφωνο Συνεργασίας
Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ
και
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου/ Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ /Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχώρησαν στην από κοινού υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων.
Η συνεργασία των δύο φορέων προβλέπει:
• την άμεση λειτουργία κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος με αντικείμενο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση.

• μια ευρύτερη στρατηγική για τη συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής τα οποία θα υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και την επιστημονική αρωγή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και της Ακαδημίας της Εργασίας. Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα ενισχύει τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών με χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών.

• την από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης με επίκεντρο το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δίνοντας έμφαση στα ζητήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων κ.α.

• την έκδοση «κειμένων πολιτικής» (policy papers) μέσα από την από κοινού παρακολούθηση και ανάδειξη «βασικών δεικτών» από το πεδίο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού διαλόγου.

• την υποβολή, διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Δίπλα στη βασική στρατηγική του συνδικαλιστικού κινήματος που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και η βελτίωση των όρων της μισθωτής εργασίας για όλους, απαιτείται η σύνδεση με καίριους θύλακες γνώσης και τεκμηρίωσης με στόχο τη θωράκιση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του εργατικού κινήματος. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσω του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής λόγω των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει αποτελεί τον πιο κατάλληλο και αξιόπιστο εταίρο για να ευδοκιμήσει το είδος μιας νέας συνεργασίας με επίκεντρο τα σημαντικά ζητήματα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.
H σύμπραξη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προωθεί μια νέα δυναμική συνεργασίας ανάμεσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Επιπροσθέτως, αποσκοπεί στην προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, με βασική στρατηγική την ανάπτυξη της καινοτομίας, την παραγωγή τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση και την προαγωγή του εκπαιδευτικού και κοινωνικού διαλόγου, την ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος στο πεδίο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το σύμφωνο συνεργασίας

 

           

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019 

Σύμφωνο Συνεργασίας

Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΣΕΕ

και  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (Ερυθρού Σταυρού 28), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιο Κατσή

και

το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ΓΣΕΕ με έδρα την Aθήνα, (3ης Σεπτεμβρίου 36) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ και Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Ιωάννη Παναγόπουλο

τα οποία θα καλούνται εφεξής «τα Μέρη», στο πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ/ Ακαδημία της Εργασίας της  ΓΣΕΕ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποφασίζουν από κοινού την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων.

Ειδικότερα η συνεργασία αυτή θα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

α) στη συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τα οποία θα υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και την επιστημονική αρωγή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Ειδικότερα το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής του, θα συνδράμει στην εκπόνηση των ακαδημαϊκών προδιαγραφών των προγραμμάτων τα οποία υπό την υψηλή εποπτεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα ακολουθούν πιστά όλες τις τυπικές διαδικασίες έγκρισης που απαιτούνται από την Ελληνική

Πολιτεία. Ταυτόχρονα, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα καλύπτει υπό τη μορφή υποτροφιών τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακούς εκπαιδευόμενους ενώ τα μαθήματα θα παρέχονται σε Αθήνα και Κόρινθο.

β) στη συνδιοργάνωση κοινών προγραμμάτων Διά βίου Εκπαίδευσης. Τόσο το ΚΑΝΕΠ όσο και το Κέντρο Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) θα δύνανται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού προγράμματα και δράσεις δια βίου εκπαίδευσης  όπως για παράδειγμα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων κ.α. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Τα μαθήματα θα μπορούν να προσφέρονται σε Αθήνα και Κόρινθο.

γ) στην έκδοση ενός, ανά εξάμηνο, «κειμένου πολιτικής» (policy paper) το οποίο θα βασίζεται στην από κοινού ανάδειξη και ανάλυση βασικών δεικτών της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού διαλόγου.

δ) στην από κοινού υποβολή και διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη συμβολή στην παραγωγή τεχνογνωσίας αλλά και την επωφελή προσφορά στην ελληνική  κοινωνία ευρύτερα.

Το ΚΑΝΕΠ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας και των ευρύτερων συμπράξεων θα παρέχουν αμφότερα τις εκπαιδευτικές τους δομές και κάθε πρόσφορο μέσο (αίθουσες διδασκαλίας, υλικοτεχνική υποδομή κλπ) για την υλοποίηση των προσυμφωνημένων δράσεων.

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο Συνεργασίας

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο  φορέων.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

 • το σχεδιασμό και τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που θα προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υποστήριξη (οικονομική, υλικοτεχνική, επιστημονική) του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
 • την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, κτλ.)
 • την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, διά βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από τη συνέργεια μεταξύ ΚΑΝΕΠ και Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών) και καινοτόμων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας, τεκμηρίωσης και γενικότερα στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής
 • την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.ά.
 • την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας
 • τις συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού
 • την αλληλοδιάθεση των υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης κατόπιν συνεννόησης και διευκόλυνσης των δράσεων των δύο φορέων.

Άρθρο 2

Υλοποίηση

Οι επιμέρους δράσεις σε τομείς όπου διαπιστώνεται κοινό εκπαιδευτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό ενδιαφέρον, θα αποφασίζονται και εξειδικεύονται από τους δύο φορείς σε ειδικά Πρωτόκολλα, στο πλαίσιο του παρόντος Συμφώνου.

Κάθε επιμέρους πρωτόκολλο συνεργασίας θα περιγράφει λεπτομερώς το εκάστοτε έργο και θα υπογράφεται από τους αρμόδιους φορείς των δύο έργων. Στα εν λόγω πρωτόκολλα θα ορίζεται επιστημονικός υπεύθυνος από το κάθε συμβαλλόμενο Μέρος, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, που θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών στις κοινές δράσεις και την άριστη ολοκλήρωση του έργου του κάθε Μέρους.

 

Άρθρο 3

Προσδοκώμενα Οφέλη

Η συνεργασία των δύο μερών θα δύναται να καταστεί από κοινού επωφελής αφού θα φέρει κοντά τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του οργανωμένου χώρου της μισθωτής εργασίας με το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, θα προσδώσει ακαδημαϊκό κύρος, επιστημονική εγκυρότητα και μεθοδολογική αρτιότητα στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος. Παράλληλα ο ακαδημαϊκός χώρος θα ωφεληθεί από το βιωματικό περιεχόμενο των δράσεων που περιβάλλουν τους χώρους εργασίας αξιοποιώντας τις εμπειρίες, τις δομές αλλά και τις δράσεις του οργανωμένου πεδίου της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η διαλεκτική σύνθεση των δύο «παραδειγμάτων» θα προσδώσει σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία διαμορφώνοντας εποικοδομητικές γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητικούς/εκπαιδευτικούς φορείς των ελληνικών συνδικάτων. Επιπροσθέτως μέσω της σύμπραξης αυτής θα αναδειχθούν κοινά και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στους νέους/ες, φοιτητές/τριες, εργαζόμενους/ες, ανέργους/ες με βασικό στρατηγικό σκοπό την ενίσχυση του μορφωτικού κεφαλαίου, τη σύνδεση της εκπαίδευση με την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή.

 

Άρθρο 4

Διακανονισμοί Διαφορών

Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την υλοποίηση του παρόντος Συμφώνου, θα επιλύονται φιλικά, μέσω συζητήσεων ή/και διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών και καμία διαφορά δε θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή τρίτο μέρος προς συμβιβασμό. Σε κάθε περίπτωση, για το ζήτημα αυτό, θα ισχύει ό,τι συμφωνούν τα Μέρη σε ειδικότερες μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες Επιπροσθέτως, στο παρόν συμφωνητικό δεν προβλέπονται οικονομικοί όροι.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις – Ρήτρα –  Εμπιστευτικότητας & Εχεμύθειας

Το παρόν Σύμφωνο δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα πρώτης προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσεως δεσμεύσεις. Τα Μέρη αναλαμβάνουν να διατηρήσουν και χειριστούν όλες τις πληροφορίες που θα περιέλθουν στην προσοχή τους με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Το παρόν Σύμφωνο, δε θίγει συζητήσεις, διαπραγματεύσεις ή συνεργασίες των εμπλεκομένων Μερών με άλλα μέρη, σε θέματα που δεν σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1.

Άρθρο 6

 1. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας, θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής και θα συνεχίσει να έχει ισχύ για τρία (3) έτη. Οποιοδήποτε εκ των Μερών διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα συνεργασία πριν τη λήξη της, έχοντας δώσει προηγουμένως γραπτώς σχετική προειδοποίηση τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες.
 2. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας δύναται να διαφοροποιηθεί ή τροποποιηθεί μέσω κοινής γραπτής συναίνεσης μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών.
 3. Η παύση του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας δε θίγει τα προγράμματα δράσης που δημιουργήθηκαν στη βάση του και είναι ήδη σε εξέλιξη, μέχρι τη λήξη αυτών.

Επαναλαμβανόμενα προγράμματα δεν ανανεώνονται αυτοδικαίως σε περίπτωση παύσης του παρόντος Συμφώνου.

 1. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας ασφάλειας, όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 5, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας.

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας υπογράφεται στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 2019 σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων από δύο (2) θα λάβει έκαστο μέρος:

Για τα δύο συμβαλλόμενη μέρη:

 

Για το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής     Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

                   Πολιτικής της ΓΣΕΕ

Ιωάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Καθηγητής, Αθανάσιος Κατσής

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

……………………………….

υπογραφή και σφραγίδα

 

………………………………….

υπογραφή και σφραγίδα

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα