8 ΜΑΡΤΗ 2020  Η ΓΣΕΕ τιμά με δράσεις την Παγκόσμια Ημέρα Αναγνώρισης του Αγώνα της Γυναίκας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6/3/20

 

8 ΜΑΡΤΗ 2020

 Η ΓΣΕΕ ΤΙΜΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ακόμη και σήμερα που η γυναίκα έχει με αγώνες κατακτήσει νομοθετικά τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση, η οποία αποτελεί την οικονομική βάση της ισότητας και της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της, είναι ακόμα διαρκής και επίκαιρη η ανάγκη να αποτραπούν οι αρνητικές δυνάμεις, οι διακρίσεις και οι συγκυρίες εκείνες που μπορούν να την καταδικάσουν στην επισφαλή εργασία, την άνιση αμοιβή, τη σωματική και πνευματική υπερκόπωση, την ανεργία και την περιθωριοποίηση.

Τα μηνύματα της ΓΣΕΕ είναι καθαρά και αποφασιστικά:

Η κατάκτηση της πραγματικής ισότητας ανδρών-γυναικών συνεχίζει να αποτελεί κορυφαίο διεκδικητικό αίτημα του συνδικαλιστικού Κινήματος. Μας αφορά όλους και αποδεικνύει συνολικά την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την ωριμότητα της κοινωνίας. Η διαφορά της θεωρίας από την πράξη είναι αμείλικτη: η άνιση συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η ανισότητα ευκαιριών, οι μειωμένες δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη, το χάσμα αμοιβών, η πολλαπλότητα του ρόλου τους, η αδυναμία συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ή και οικογενειακής ζωής, η ανεπαρκής συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε δράσεις αναβάθμισης των προσόντων τους αποτελούν ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα και τα οποία οδηγούν στην εμφάνιση φαινομένων διάκρισης, ειδικότερα στον εργασιακό τομέα. Μάλιστα, όσο τα προβλήματα αυτά οξύνονται παρατηρούνται συχνότερα στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον φαινόμενα προσβολής της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας, κυρίως των γυναικών, τα οποία στην πιο ακραία τους μορφή είναι περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και ηθικής παρενόχλησης, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στην υγεία τους.

Παραμένει χρέος και ευθύνη της ΓΣΕΕ η ανάδειξη των γενικότερων πολιτικών επιλογών που εμποδίζουν την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και συνέχεια ρυθμίσεις για την ισότητα φύλου στην εργασία. Μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας έχουν επιτευχθεί και διαφυλαχθεί μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες και αντεργατικές συνθήκες οι θεσμικές ρυθμίσεις που εισαγάγουν κατώτατα όρια προστασίας (ή ελάχιστους όρους προστασίας της εργασίας) σε ό,τι αφορά στην προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και οι όροι εργασίας καθώς και η ποιότητα ζωής της εργαζομένης γυναίκας και των εργαζόμενων γονέων. Η γενεσιουργός δύναμη των αιτημάτων αυτών που κατέληξαν να αποτελέσουν περιεχόμενο δεσμευτικών ρυθμίσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις οι διεκδικήσεις εργαζόμενων γυναικών με συνδικαλιστική δράση και συλλογικούς αγώνες, οι οποίες συχνά υποκαθιστούν το έλλειμμα του Κράτους Πρόνοιας.

Αποτελεί ευθύνη των συνδικάτων να φέρουν στο φως τις διακρίσεις στην εργασία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων διακρίσεων λόγω φύλου ή και λόγω άλλων λόγων διάκρισης στην εργασία.

Η ΓΣΕΕ καλεί όλο το συνδικαλιστικό Κίνημα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες να αξιοποιήσουμε τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας (αρθ. 22 ν. 3896/2010, αρθ. 8 ν. 4443/2016) και να φέρουμε στο φως περιπτώσεις παράνομων διακρίσεων που μας γίνονται γνωστές, ανεξάρτητα από την ιδιότητα μέλους του θύματος πράξης διάκρισης, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας στο χώρο εργασίας, εμπορίας ή αναγκαστικής εργασίας. Οι διατάξεις αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλουμε στο όνομα του θύματος των διακρίσεων, εφόσον συναινεί, προσφυγές στις αρμόδιες Αρχές, δηλαδή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στο Συνήγορο του Πολίτη ή/και στα Δικαστήρια, όπως και να ασκούμε παρεμβάσεις υπέρ του θύματος ενώπιον των Αρχών ή/ και των Δικαστηρίων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του λόγω παράνομης διάκρισης για πραγματικά ή νομιζόμενα χαρακτηριστικά στη βάση των παρακάτω λόγων:

– το φύλο, την οικογενειακή ή την κοινωνική κατάσταση, την εγκυμοσύνη

– τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές

– τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις

– την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση

– την ηλικία

– τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου

Η παρουσία των συνδικάτων είναι πολύτιμη τόσο για τη βοήθεια στο θύμα διάκρισης, όσο και για την παρακολούθηση της αυστηρής τήρησης της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας ελέγχου (αντιστροφή βάρους απόδειξης στον εργοδότη, προστασία από αντίποινα, επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων).

Για τη συμβολή στην καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων, τα σωματεία μπορούν να ενημερώνουν τη ΓΣΕΕ στο [email protected]  για την υποβολή καταγγελιών στο ΣΕΠΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη που αφορούν ζητήματα παράνομων διακρίσεων στην εργασία.

Αποτελεί  ευθύνη των συνδικάτων να συμβάλουμε στο σπάσιμο της σιωπής και της μυστικότητας ως προς τους όρους αμοιβής των γυναικών, με σκοπό την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών. Ενώνουμε τη φωνή μας με την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και ζητούμε την υιοθέτηση νέας Οδηγίας για τη διαφάνεια ως προς την ισότητα της αμοιβής μέσω:

– της απαγόρευσης της μυστικότητας ως προς την αμοιβή στις συμβάσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να είναι σε θέση να συζητούν την αμοιβή τους

– της παροχής πληροφόρησης για την αξιολόγηση της εργασίας με σκοπό την επίτευξη της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας

– της υποχρέωσης των εργοδοτών να παρέχουν πληροφόρηση για την αμοιβή και ετήσια σχέδια δράσης για την ισότητα της αμοιβής

– της ενίσχυσης των συνδικάτων να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες για την αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών

– της υποχρεωτικής αναφοράς στις αγγελίες πρόσληψης προσωπικού του εύρους των αμοιβών

– της πρόληψης πρακτικών της εργοδοσίας να αποκρύπτει τη διαφάνεια ως προς τις αμοιβές πίσω από επιχειρήματα δήθεν προστασίας της ιδιωτικότητας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή διοικητικών βαρών

– της διασφάλισης της διαφάνειας ως προς το σύνολο των αμοιβών (μισθός, επιδόματα, συντάξεις, κοινωνικοασφαλιστικές παροχές κλπ)

– της επιβολής κυρώσεων στους εργοδότες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις διαφάνειας ως προς την αμοιβή ανδρών και γυναικών ή δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προς την ισότητα αμοιβής

Στη γνώση και τη δράση η δύναμή μας

Η ΓΣΕΕ με το σύνολο των δυνάμεών της θα συνεχίσει να επικουρεί με κάθε δυνατό τρόπο τις γυναίκες που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια και εργάζονται ή είναι υποψήφιες προς εργασία, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν δυναμικά στην κοινωνική ζωή του τόπου, να μορφώνονται, να εξελίσσονται επαγγελματικά και να κατακτούν τομείς που στερεοτυπικά και παρωχημένα παραμένουν δυσπρόσιτοι ή και άβατοι γι’αυτές.

Με διαρκή σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, η ΓΣΕΕ:

 1) Δίνει εκ νέου στη δημοσιότητα έναν χρηστικό οδηγό εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων για τη γυναίκα, που η Συνομοσπονδία δημιούργησε μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της, με σκοπό να γνωρίζει και να διεκδικεί τα δικαιώματά της

 2) θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα διακρίσεων:

Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι υπόθεση ΟΛΩΝ. Τα συνδικάτα θέλουν, πρέπει και μπορούν να παλέψουν για την έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας φύλου και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία.

 

Επισυνάπτεται ο οδηγός του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ο οποίος συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019 αλλά παραμένει επίκαιρος αφού παρέχει χρηστική και ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με τα εργασιακά και τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα της εργαζόμενης γυναίκας.

                                                                                                 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [130.21 KB]

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα