Συνάντηση Νέων Συνδικαλιστών της Μεσογείου 4/7/17

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4/7/17

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Μεσογείου με πρωτεύον αυτό της εφιαλτικής ανεργίας, τέθηκαν μεταξύ άλλων επί τάπητος στη συνάντηση των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου και εκπροσώπων Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΓΣΕΕ, με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Γραμματείας Νέων της Συνομοσπονδίας Γιάννη Πούπκου, συζητήθηκαν οι συνολικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη νεανική απασχόληση και αναζητήθηκαν λύσεις για τον περιορισμό του προβλήματος.
Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε ένα κοινό κείμενο προτάσεων και συμπερασμάτων.
Στο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στους στόχους και τις επιδιώξεις των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου και τίθεται το σύνολο των αιτημάτων τους για μια Ευρώπη που θα διασφαλίζει ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους τους πολίτες και φυσικά θα παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής για τη νέα γενιά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

Γ.Σ.E.E.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕ

Meeting of the Mediterranean Youth
Trade Union Network of the ETUC Youth Committee

Athens, 4th July 2017

ΚΟΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Νέοι συνδικαλιστές από την περιοχή της Μεσογείου, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Συνομοσπονδιών των χωρών μας, συναντηθήκαμε σήμερα 4 Ιουλίου στην Αθήνα, στην ΓΣΕΕ, με σκοπό να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στις χώρες μας, να ενώσουμε τις φωνές μας και να συντονίσουμε τη δράση μας.

H οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας που ασκούνται έχουν προκαλέσει μία σημαντική αύξηση των ποσοστών νεανικής ανεργίας στις χώρες της Μεσογείου. Ταυτόχρονα οι νέοι εισέρχονται κυρίως στην αγορά εργασίας μέσω άτυπων, ιδιαίτερα ευέλικτων, αβέβαιων και επισφαλών μορφών απασχόλησης (μερική, εκ περιτροπής κτλ.), ενώ παράλληλα τα προγράμματα κατάρτισης των νέων φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους εργοδότες για να υποκαθιστούν την πραγματική απασχόληση.

Ως αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα των νέων ανθρώπων (κυρίως υψηλής εκπαίδευσης) αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας κυρίως στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, όχι ως αποτέλεσμα της κινητικότητας αλλά ως νέα μορφή αναγκαστικής μετανάστευσης.

Μέσα από την κοινή μας συνάντηση αυτή επιδιώκουμε
– να ενισχύσουμε την συνεργασία και το δίκτυο των νέων συνδικαλιστών της Μεσογείου που συμμετέχουν στην Επιτροπή Νεολαίας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ),
– να αναδείξουμε από κοινού τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις χώρες μας οι νέοι άνθρωποι,
– να υπάρξουν πιο αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προβλημάτων από τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
– να πιέσουμε ώστε να επεκτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση και να διασφαλίσει την καλύτερη χρήση των κονδυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην ανεργία των νέων, όπως π.χ. το Youth Guarantee,

– να πιέσουμε τα κράτη – μέλη να προωθήσουν πιο αποτελεσματικές ενεργείς πολιτικές για την αγορά εργασίας που επικεντρώνονται στην σταθερή και ποιοτική απασχόληση, να αναπτύξουν ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης που να διασφαλίζουν την πραγματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας καθώς και να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων,

– να πιέσουμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, έχει μεταφερθεί σωστά και εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

Για εμάς είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση έναντι των νέων και της απασχόλησης βασισμένη στα δικαιώματα• η πτυχή της ποιότητας της αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο, και τα βασικά πρότυπα εργασίας που αφορούν στην ποιότητα της εργασίας, όπως οι ώρες εργασίας, ο βασικός μισθός, η κοινωνική ασφάλιση και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να έχουν πρωτεύουσα θέση στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται.

Ταυτόχρονα με αφορμή το άνοιγμα της συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και τα 5 προτεινόμενα σενάρια δηλώνουμε απερίφραστα ότι απαιτείται
o Ολοκλήρωση της δέσμης πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Με σαφή ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που σήμερα υποσκάπτεται και υποχωρεί.

o Έμφαση στους κοινωνικούς και όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες ή στη δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα, με σαφή πρόβλεψη για εξαίρεση των κοινωνικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους.

o Ενίσχυση της ευρωπαϊκής εσωτερικής ζήτησης για να επιτευχθεί δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. Τα τελευταία χρόνια οι μισθοί έχουν σημαντικά και αποδεδειγμένα υστερήσει σε σχέση με την παραγωγικότητα, ενώ το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Χρειάζεται γενική βελτίωση των αμοιβών των ευρωπαίων εργαζομένων (ήδη τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν ξεκινήσει την καμπάνια general pay rise for European workers), με ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης όπου αυτή λειτουργεί, με την άμεση αποκατάστασή της, σε όλα τα επίπεδα, όπου αυτή έχει αποδιαρθρωθεί.

o Να βελτιωθούν, όπου απαιτείται, οι ελάχιστοι – κατώτατοι μισθοί και να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποτελούν την καρδιά του κοινωνικού κεκτημένου και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος.

o Να στηριχθεί αποφασιστικά η πλήρης, ασφαλής και ποιοτική απασχόληση και όχι οι «ευέλικτες» μορφές εργασίας, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η εσωτερική υποτίμηση, που οδηγούν σε φτωχοποίηση μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων.

o Να ενεργοποιηθεί πανευρωπαϊκά το Human Rights Impact Assessment. Αν λ.χ. στην Ελλάδα είχαν μετρηθεί και ληφθεί υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων, πολλά θα είχαν ήδη αναθεωρηθεί.

o Να υπάρξει ολοκληρωμένη και αλληλέγγυα πολιτική για τη μετανάστευση και την πολιτική ασύλου, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής βαρών και ουσιαστική, κοινή προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Εμείς στηρίζουμε ένα σχέδιο που θα οδηγεί στην εμβάθυνση της ενοποίησης, με επίκεντρο την κοινωνία και τον πολίτη.

Θέλουμε μια Ευρώπη με σεβασμό της ισοτιμίας όλων των χωρών-μελών της,
– που θα επαναφέρει τη βασική επιταγή για στενότερη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης, εξαλείφοντας τους ηγεμονισμούς και τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές που τελευταία έχουν διευρυνθεί.

– που θα μειώνει τις οικονομικές ανισότητες ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στον ευρωπαϊκό Νότο, ανάμεσα στις πλεονασματικές και στις ελλειμματικές χώρες και περιφέρειες.

– που θα προτάσσει την πολιτική της ανάπτυξης και των πραγματικά προοδευτικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αντί να στηρίζεται κυρίως σε μονοδιάστατους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η στροφή σε μια πραγματικά ενωμένη και συνεκτική κοινωνική Ευρώπη είναι αδήριτη ανάγκη, αν δεν θέλουμε να κατασπαταληθεί το συσσωρευμένο, μετά και από την εμπειρία δύο παγκόσμιων πολέμων, κοινό πολιτικό, κοινωνικό και αξιακό κεφάλαιο της Ευρώπης. Για να μπει φραγμός σε λογικές ξενοφοβίας και ανέγερσης φραχτών.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε πράγματα που έχει δοκιμάσει και τα έχει απορρίψει ως καταστροφικά όπως η Ακροδεξιά και ο άκρατος εθνικισμός.

Θέλουμε ανανεωμένες πολιτικές, σε νέες βάσεις και με τολμηρό σχέδιο, που να οδηγήσουν σε περισσότερη αλλά και ταυτόχρονα πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική και πιο κοινωνική Ευρώπη.

Μια Ευρώπη που θα διασφαλίσει ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, θα διευρύνει τη δημοκρατία και κυρίως θα παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής για τη νέα γενιά. Μια ζωή για τους νέους ανθρώπους καλύτερη από εκείνη που είχαν οι γονείς τους.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα