Οι θέσεις της ΓΣΕΕ υιοθετήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κάνοντας δεκτή τη σχετική εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Ε., η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) με την από 9-7-2009 Απόφασή της τονίζει τις σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα των εργαζομένων από την αυξανόμενη χρήση των εργολαβικών αναθέσεων για την παροχή εργασιών, παρά τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας απευθείας με τον πραγματικό εργοδότη (Δημόσιο ή ιδιώτη) για την κάλυψη των αναγκών του, που συνηθέστατα, είναι πάγιες και διαρκείς.
Η Ε.Ε.Δ.Α., τονίζοντας ότι βασικό χαρακτηριστικό της ευελιξίας σε βάρος των εργαζομένων είναι η μη διασφάλιση δίκαιων, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας και η καθιέρωση πρακτικών συστηματικής παραβίασης των εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, υιοθέτησε τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα καλεί την Πολιτεία:
α) να θεσπίσει ειδικές διατάξεις που να επιβάλουν οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για την κατοχύρωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις εργολαβικές αναθέσεις παροχής εργασιών και συνοδεύονται από αυστηρές και άμεσες κυρώσεις για τον εργολάβο, αλλά και τον αναθέτοντα το έργο.
β) να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των εργαζομένων σε εργολαβίες και ειδικότερα το δικαίωμά τους να δικαιούνται τα προβλεπόμενα από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ),
γ) να προβλέψει νομοθετικά την υποχρέωση η σύμβαση μεταξύ εταιρίας ανάθεσης (Δημόσιο, ευρύτερος δημόσιος τομέας και ιδιωτικός) και εταιρίας έργου να υπερβαίνει το σύνολο των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων βάσει των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), καθώς και το ελάχιστο κόστος των υλικών κλπ.,
δ) να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών,
ε) ειδικότερα ως προς το Δημόσιο, να καταγγείλει τη σύμβαση και να αποκλείει μελλοντικά ανάδοχο που έχει σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών φορέων υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα και τέλος,
στ) στο πλαίσιο των διεθνών της υποχρεώσεων, να επικυρώσει πλέον τη Σύμβαση ΔΟΕ Αρ. 94 «Για τις ρήτρες εργασίας στις συμβάσεις με το Δημόσιο» (1949).
Ο Αγώνας και οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ για την εφαρμογή των ανθρωπίνων εργασιακών σχέσεων για τους εργαζόμενους θα είναι διαρκής και ανυποχώρητος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα