Φρένο από το Συμβούλιο Επικρατείας: το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα

Η Γ.Σ.Ε.Ε. χαιρετίζει την απόφαση 1906/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία, ύστερα από αίτηση ενεργών πολιτών, ακυρώθηκε ως παράνομη και αντισυνταγματική η απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του υπολειπομένου 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς δυνατότητα αναμεταβίβασης στο Δημόσιο με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίησή της. 

Με την απόφασή της αυτή η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδεικνύει την υποχρέωση της Πολιτείας όχι μόνο να διατηρεί, αλλά και να διαφυλάσσει το δημόσιο χαρακτήρα και ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καταρρίπτοντας την επίπλαστη και ψευδεπίγραφη επίκληση του δήθεν δημόσιου συμφέροντος για την εκποίησή τους, επισημαίνοντας ότι: 

  • η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας
  • οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό, διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συνίστανται δε αυτές οι υπηρεσίες στην ύδρευση και την αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω.
  • ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και των συναφών έργων και εγκατάστασεων.
  • η κατ’ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχείρησης σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως χωρίς ουσιαστική κρατική εποπτεία.
  • αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας, δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος, ειδικότερα μετά το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. 

Η Γ.Σ.Ε.Ε. θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή αναδεικνύεται η πάγια θέση του συνδικαλιστικού Κινήματος ότι η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πέραν από προδήλως αντισυνταγματική, εκθέτει την κοινωνία σε πολλαπλούς και μη αναστρέψιμους κινδύνους από τη σοβαρή διακινδύνευση, όχι μόνο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και της ίδιας της επιβίωσης των ανθρώπων από τη στέρηση απαραίτητων αγαθών (νερό, ενέργεια), ενώ συνιστά πράξη υπονόμευσης του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνικής προσφοράς κοινωφελών υπηρεσιών, υποσκάπτοντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας σε βάρος της εθνικής οικονομίας (λιμάνια, αμυντική βιομηχανία, ναυπηγεία κλπ). 

H Συνομοσπονδία και το σύνολο των εργαζομένων της χώρας αναμένουμε την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Αίτησης που έχει καταθέσει η Γ.Σ.Ε.Ε. για την ακύρωση των διατάξεων της 6ης ΠΥΣ και του ν. 4046/2012, που κατέλυσαν κάθε έννοια συλλογικής εργατικής προστασίας και ισότητας, θυσίασαν και μετέτρεψαν την εργατική νομοθεσία σε εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αγνοώντας επιδεικτικά τα ολέθρια αποτελέσματα σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα