Απάντηση της ΓΣΕΕ στην επιστολή του ΣΕΒ

Σας κοινοποιούμε την απαντητική επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον ΣΕΒ για την εξώδικη πρόσκληση έναρξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ( ΕΓΣΣΕ ).

Προς
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Πρόεδρο, κ. Δ. Δασκαλόπουλο

Κοινοποίηση:
• Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
Πρόεδρο, κ. Δ. Ασημακόπουλο
• Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Πρόεδρο, κ. Δ. Αρμενάκη

Θέμα: Ανάγκη διευκρινήσεων σχετικά με την εξώδικη πρόσκληση
για έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η εξώδικη πρόσκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων που μας επιδόθηκε την 19η Νοεμβρίου 2009, δηλ. 43 ημέρες πριν τη συμφωνηθείσα λήξη ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 (1-1-2008 έως 31-12-2009), θεωρούμε ότι έχει ανάγκη διευκρινήσεων προς άρση αμφισβητήσεων οι οποίες εκ του νόμου έχουν συνέπειες στις διαπραγματεύσεις και το περιεχόμενο της νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Επικαλείσθε συνθήκες έκτακτης ανάγκης για την πρόωρη λύση της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ισχυρισμός που παραπέμπει στην καταγγελία του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 1876/1990 για σημαντική μεταβολή των συνθηκών, εντούτοις δεν προκύπτει σαφώς αν καταγγέλλετε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή κάνετε χρήση της δυνατότητας της αυτοδίκαιης λύσης, με την κοινοποίηση πριν από τη λήξη της του εγγράφου για έναρξη διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι με την πάροδο έτους η ΣΣΕ ορισμένου χρόνου αυτόματα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου (άρθρ. 9 παρ.1 Ν. 1876/1990).

Πρόωρη λύση με κοινή συναίνεση στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει, όπως άμεσα προκύπτει από την από 18-11-2009 απαντητική επιστολή της Γ.Σ.Ε.Ε. Η άρνηση συναίνεσης δεν οφείλεται μόνο σε τεχνικούς λόγους, όπως τους εκθέσαμε στην ίδια επιστολή, αλλά και σε λόγους αρχής. Επανειλημμένα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχαν προκύψει γεγονότα διαφορετικά από αυτά που είχαν συνεκτιμηθεί κατά την υπογραφή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εις βάρος των εργαζομένων (υψηλός πληθωρισμός κ.ά.) και παρά ταύτα αποφύγαμε συνειδητά και υπεύθυνα νομικούς τρόπους για τροποποίηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή λύση της πριν τη συμφωνηθείσα, λαμβάνοντας υπόψη και την αναπόφευκτη διατάραξη των μελλοντικών σχέσεων εμπιστοσύνης.

Περαιτέρω, η έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων προϋποθέτει το έγγραφο να περιέχει τα προς διαπραγμάτευση θέματα (άρθρ. 4 παρ.2 Ν. 1876/1990), τα οποία δεν μας κοινοποιήσατε, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ένας εποικοδομητικός διάλογος και μία σύντομη διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα οποία επικαλείσθε. Αντιθέτως, η πλευρά μας ήδη επεξεργάζεται τα προς διαπραγμάτευση αιτήματα, τα οποία σύντομα θα σας κοινοποιήσουμε, μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές συλλογικές μας διαδικασίες.
Επίσης, η μονομερής από τον ΣΕΒ και όχι από κοινού με τις άλλες οργανώσεις των εργοδοτών εξώδικη πρόσκληση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Γ.Σ.Ε.Ε. πρέπει νομικά να ερμηνευθεί ως δήλωση βουλήσεως μόνο του ΣΕΒ ν’αποδεσμευθεί από την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. πριν τη λήξη της και ν’αρχίσει διαπραγματεύσεις. Οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις που συνυπέγραψαν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν μπορούν σ’αυτήν τη φάση να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς να έχουν τουλάχιστον τηρηθεί οι υποχρεωτικές διαδικασίες που προβλέπει ο Ν. 1876/1990 (έγγραφο δικό τους κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή, προς διαπραγμάτευση θέματα κλπ), ενώ παράλληλα δεν φαίνεται να είναι στη λογική των εργοδοτικών οργανώσεων αυτοτελείς ρυθμίσεις ασχέτως της νομιμότητας και σκοπιμότητάς τους, που είναι θέματα ερευνητέα. Η εκ των υστέρων θεραπεία αυτής της παράλειψης θεωρούμε ότι δεν έχει κάποια πρακτική αξία, δεδομένου ότι η εντός των προθεσμιών εξώδικη δήλωση της Γ.Σ.Ε.Ε. απευθυνόμενη στις εργοδοτικές οργανώσεις θα σημάνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η σύντομη έκβαση των οποίων επαφίεται στη δική σας στάση έναντι των αιτημάτων μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Παναγόπουλος Γιώργος Τσαλικάκης

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα