Αιτήματα της ΓΣΕΕ που κατατέθηκαν κατά τη συνάντηση στην Υπουργό Απασχόλησης

1ο θέμα

Απόφαση της ολομέλειας της ΓΣΕΕ 26/1/09 για τον κλάδο της καθαριότητας σε εταιρείες καθαρισμού.
1. Να νομοθετηθεί άμεσα η υποχρέωση στο Δημόσιο- ΔΕΚΟ αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όπου γίνεται ανάθεση έργου καθαριότητας, η μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εταιρεία ανάθεσης – εταιρείας έργου) σύμβαση να υπερβαίνει κοστολογικά το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων και το ελάχιστο κόστος υλικών κλπ. Διαφορετικά υποκρύπτει συμπίεση του εργατικού κόστους και κατά συνέπεια μη τήρηση Σ.Σ.Ε. και Εργατικής Νομοθεσίας. Να γίνει άμεσα αναλογιστική μελέτη σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου- ΔΕΚΟ για το κόστος των υπηρεσιών αυτών σε σχέση με το κόστος της απασχόλησης του μόνιμου προσωπικού και να συνεκτιμηθεί η κοινωνική υποχρέωση του κράτους έναντι των εργαζομένων για αξιοπρεπή εργασία, μισθό και ασφάλιση.

2. Να καθιερωθεί με νομοθετική ρύθμιση η συνυπευθυνότητα του αναθέτοντα το έργο καθαριότητας και της επιχείρησης καθαρισμού, αναφορικά με τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και Σ.Σ.Ε. και να προβλεφθούν συγκεκριμένες ποινές για τον αναθέτοντα και άμεσα να κηρύσσεται έκπτωτη η επιχείρηση καθαρισμού (εργολάβος) που δεν εφαρμόζει τις σχετικές προβλέψεις . Σε αυτή την περίπτωση τη μισθολογική και ασφαλιστική ευθύνη να την αναλαμβάνει αυτός που δέχεται τις υπηρεσίες των εργαζομένων (όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ για τους εργαζόμενους στις οικοδομικές εργασίες).

3. Η αμοιβή των εργαζομένων του κλάδου να γίνεται μέσω τραπέζης για να αποδεικνύεται σαφώς το ύψος της αμοιβής και ο χρόνος πληρωμής τους. Κρίνεται απαραίτητο λόγω σωρείας καταγγελιών για υφαρπαγή υπογραφής των εργαζομένων σε αποδείξεις διαφορετικού ποσού αμοιβής από αυτό που πραγματικά λαμβάνουν.

4. Να παρέχονται όλα τα έγγραφα που αφορούν σύνταξη συμβάσεων έργων στις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ώστε να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των Σ.Σ.Ε. και της Εργατικής Νομοθεσίας, χωρίς να «επικαλούνται» οι αρμόδιες αρχές ζήτημα «προσωπικών δεδομένων» και να υποχρεούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εισαγγελική παραγγελία.

5. Κάθε μήνα να χορηγείται υποχρεωτικά (εάν υπάρχει κενό στην νομοθεσία να καλυφθεί) αναλυτική βεβαίωση αποδοχών που να εμφανίζονται:
Ειδικότητα
Ώρες εργασίας- Ημέρες εργασίας – τόπος εργασίας
Αμοιβή σύμφωνα με Σ.Σ.Ε.
Επιδόματα
Υπερωρίες – Υπερεργασία – Κυριακές – Αργίες – Νυχτερινά

6. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών ΙΚΑ- ΣΕΠΕ- ΣΕΠΥ και συγκριτικός έλεγχος μέσω των άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών. Η ασφαλιστική ενημερότητα να συγκρίνεται ως προς τα στοιχεία με τη φορολογική ενημερότητα των επιχειρήσεων. Παράδειγμα: Eταιρεία που έχει 40 πολυκατοικίες (φορολογική ενημερότητα) με 3 εργαζόμενους (ασφαλιστική ενημερότητα) είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί μαύρη ανασφάλιστη εργασία.

7. Κοινοί έλεγχοι, ώστε να είναι αποτελεσματικοί, από τους συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (ΙΚΑ – ΣΕΠΕ – ΣΕΠΥ – Αρμόδια Συνδικαλιστική Οργάνωση). Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ελέγχου των εργολάβων που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου, έναν εκπρόσωπο του ΙΚΑ, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με αρμοδιότητες ακόμα και ακύρωσης της σύμβασης έργου των εργοδοτών που δεν τηρούν της εργατική νομοθεσία.

8. Για να καταστεί δυνατό ο αναφερόμενος έλεγχος χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ότι οι εταιρείες καθαρισμού υποχρεούνται να καταθέτουν στις επιθεωρήσεις εργασίας καταστάσεις προσωπικού ανά συγκεκριμένο έργο και όχι συγκεντρωτικές των επιχειρήσεων τους (κλωνοποίηση εργαζομένων).

9. Ένταξη όλου του κλάδου των εργαζομένων στην καθαριότητα στα Βαρέα Ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς προϋποθέσεις, ανεξάρτητα των ωρών εργασίας.

10. Υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων για την τήρηση των προδιαγραφών Υγιεινής και Ασφάλειας. Μελέτη από το ΕΛΙΝΥΑΕ για τον επαγγελματικό κίνδυνο – μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού. Να υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των προβλεπόμενων για τήρηση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (εμβολιασμοί και προληπτική υγιεινή) που είναι υποχρέωση του εργοδότη να τηρούνται.

11. Να υπάρχει ορισμένος εκπρόσωπος εργαζομένων από την οικεία κλαδική οργάνωση προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της εφαρμογής της Νομοθεσίας και εκπρόσωπος των εργαζομένων του κλάδου καθαριότητας (εργαζόμενοι στον εργολάβο) στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του χώρου που γίνεται το έργο.

12. Σε σχέση με τους οικονομικούς μετανάστες να ισχύσει συνολικά η πρόταση της ΓΣΕΕ όπως έχει ανακοινωθεί (χωρίς όρους ενσήμων νομιμοποίησης – άμεση δυνατότητα ενσήμων, άμεση νομιμοποίηση).

2ο θέμα

Συνάντηση με Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Ατζέντα Γ.Σ.Ε.Ε.

Λήψη μέτρων
α) προώθησης και προστασίας της απασχόλησης

 Απαγόρευση των απολύσεων – διαθεσιμοτήτων – υποχρεωτικών αδειών για το διάστημα που θα διαρκεί η κρίση και για τις επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ή επιδότηση. Αυστηρές κοινωνικές ρήτρες διατήρησης, αλλά και αύξησης των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις.
 Αποτροπή των απολύσεων και του ενδεχομένου μετακύλισης του κόστους διάσωσης και εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο και στους φορολογούμενους. Δημιουργία, πριν την εμφάνιση νέων προβληματικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω της πιστωτικής ασφυξίας, Ταμείου Αναχρηματοδότησης και Ανάπτυξης (διάσωσης και ανασυγκρότησης) κλάδων ή επιχειρήσεων που κινδυνεύουν, με κεφάλαια κατ΄αναλογία από τις Τράπεζες και με τη χρήση των εγγυήσεων από το πακέτο ενίσχυσής τους.
 Νομοθετική ρύθμιση του θέματος των εργολαβιών βάσει της από 26-1-2009 απόφασης της Ολομέλειας της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. και άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Απασχόλησης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τον αυστηρό έλεγχο των εργολάβων παροχής υπηρεσιών, και ειδικότερα καθαριότητας.
β) ενίσχυσης των ανέργων.

 Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΟΑΕΔ με βάση το σκοπό για τον οποίο έχουν θεσμοθετηθεί και όχι «εσωτερική αναδιανομή» τους και ανατροφοδότησή τους σε άλλους σκοπούς.
 Οριζόντιες πολιτικές επιδότησης της ανεργίας στο πλαίσιο ενιαίας και συνεκτικής πολιτικής, με στόχο την επαρκή υποστήριξη της ομαλής μετάβασης του ανέργου στην αγορά εργασίας και σε θέση πλήρους και σταθερής απασχόλησης.
 Το εισοδηματικό όριο που τίθεται ως πλαφόν λήψης των ωφελημάτων των μέτρων ενίσχυσης των ανέργων (βλ. την περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων) να αντιστοιχεί κατ’ελάχιστο στα 10.500 € που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του μισθού ασφαλείας
 Ενίσχυση της προστασίας των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφαλείας και επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής του.
 Ανταπόκριση των προγραμμάτων επιδότησης θέσεων εργασίας ή κατάρτισης με συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και όχι με αποσπασματικές ρυθμίσεις που ωφελούν αντί τους ανέργους πχ το Δημόσιο ως προσωρινό εργοδότη.
γ) ενίσχυσης των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων
 Έκτακτα και μόνιμα εισοδηματικά μέτρα για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τ’αντίστοιχα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχειας. Στατιστικό όριο τουλάχιστον τα 10.500 € που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του μισθού ασφαλείας.
 Επίδομα που θα ξεκινά από τα 600 € για τους ευρισκόμενους στο όριο των 10.500 € και θα κλιμακώνεται διευρυνόμενο μέχρι και 2.000 € για τους άπορους ή έχοντες ελάχιστο εισόδημα.
 Επίδομα θέρμανσης για όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο με αντίστοιχη κλιμάκωση εισοδηματιών που θα κυμαίνεται από 300 μέχρι 800€ και με ειδικές ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για περιοχές με ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Γενικότερο αίτημα: κύρωση των διατάξεων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χάρη στην ασφάλεια δικαίου και στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για προώθηση προς νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί ανταγωνιστές.
Ειδικότερα: Aμεση κύρωση του άρθρου 12 ΕΓΣΣΕ 2008-2009
(Θεσμική κατοχύρωση αυτονομίας ΛΑΕΚ στο πλαίσιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 – Αύξηση επιχορήγησης εκπαιδευτικών δομών οργανώσεων και κατανομή της – Επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξή του).
Ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις και της μητρότητας.

Γενικότερο αίτημα: Πραγματικά και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γονέων.
Ειδικότερα: Συνταγματική επιταγή προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας.
 Αμεση άρση εξαιρέσεων στο νόμο για την 6μηνη παροχή μητρότητας (άρθρο 146 Ν. 3655/2008), που, παρά τις αρχικές εξαγγελίες ότι θα ωφελήσουν όλες τις εργαζόμενες μητέρες (η διάταξη αυτή διαφημίστηκε ως η κορωνίδα των ρυθμίσεων της πρόσφατης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης) και ενώ δεν υπάρχουν στη διατύπωση της διάταξης του νόμου, έχουν τεθεί από νομικά εφευρήματα και περιοριστική ερμηνεία οργάνων του Υπουργείου, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.
 Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ. Aμεση χορήγηση και στους δύο δικαιούχους γονείς, εφόσον είναι δικαιούχοι.
 Πλήρη και αποτελεσματική διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων στο θέμα της φύλαξης, της φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών τους μέσω δημόσιων υποστηρικτικών δομών.
 Συνέχιση και χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία στο πλαίσιο της παροχής οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, μπορούν να προσφέρουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της διατήρησης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης (ειδικότερα στην περιφέρεια).
 Πρόγραμμα απασχόλησης για τους απολυμένους της TVX και της ΔΟΥΔΟΥ.
Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΙΚΑ – ΣΕΠΕ κλπ.

 Στελέχωση και ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών επιθεωρήσεων εργασίας για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Aμεση κάλυψη υλικοτεχνικών ελλείψεων και αναγκών με σύγχρονα μέσα, ανταποκρινόμενα στο έργο τους.
 Συγκριτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών μηχανισμών όλων των συναφών Δημόσιων Υπηρεσιών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα