Επιστολή Γ.Σ.Ε.Ε. στον Πρωθυπουργό

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
(23/05/2022)

 

Επιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε η ΓΣΕΕ, με την οποία θέτει τις προτεραιότητές της και ζητά να αποτυπωθούν στην Υπουργική διακήρυξη του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2022 (HLPF).
Για τη Συνομοσπονδία ,οι επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, η κοινωνική προστασία οι αξιοπρεπείς μισθοί, η ισότητα των φύλων, αποτελούν μεταξύ άλλων θέματα μείζονος σημασίας .
Η ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Διεθνούς δραστηριότητάς της , όπως τονίζεται και στην επιστολή, στηρίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα ανανεωμένο κοινωνικό συμβόλαιο , το οποίο σε μία περίοδο κλιμάκωσης συγκρούσεων και κρίσεων μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο της κοινής ασφάλειας απέναντι σε διευρυνόμενες ανισότητες, πανδημίες ,την κλιματική, ενεργειακή και την επερχόμενη επισιτιστική κρίση.

Ακολουθεί η επιστολή στον Πρωθυπουργό

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς
τον Πρωθυπουργό
κ.Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: Συνδικαλιστικές προτεραιότητες για την Υπουργική Διακήρυξη του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2022 (HLPF 2022)

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με αυτή την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε βασικά σημεία, τα όποια η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι πρέπει να αποτυπωθούν στη φετινή Υπουργική Διακήρυξη του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2022 (HLPF), με αναφορά τον Στόχο 8 Βιώσιμης Ανάπτυξης για την αξιοπρεπή εργασία, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, την κοινωνική ενσωμάτωση.
Η ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της διεθνούς της δραστηριότητας, στηρίζει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα «ανανεωμένο κοινωνικό συμβόλαιο» στην έκθεσή του «Η κοινή μας ατζέντα», και το όραμά για ένα νέο υπόδειγμα παγκόσμιας διακυβέρνησης με βάση μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς πολυμέρεια. Σε μια περίοδο κλιμάκωσης συγκρούσεων και κρίσεων, ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο της κοινής μας ασφάλειας απέναντι σε διευρυνόμενες ανισότητες, πανδημίες, την κλιματική, ενεργειακή αλλά και την επερχόμενη επισιτιστική κρίση.
Θεωρούμε ότι μοχλό για το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο αποτελεί ο Στόχος 8 με αιχμή την αξιοπρεπή εργασία, την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μια δίκαιη κατανομή πλούτου, κοινωνική ενσωμάτωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Κεντρική σημασία εδώ αποδίδουμε στην υλοποίηση αιτημάτων με ειδικό βάρος για τον κόσμο της εργασίας, και κύρια:
• Τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δίκαιη μετάβαση, και την καθιέρωση βάσης προστασίας της εργασίας με κύρια χαρακτηριστικά την καθολική κοινωνική προστασία, αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ίσες αμοιβές, χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, θρησκεύματος ή αναπηρίας και ένα αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στα δικαιώματα το οποίο θα επιτευχθεί μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την πολυμερή μεταρρύθμιση.
Πιο αναλυτικά, το σκεπτικό και οι προτεραιότητες που θα θέλαμε να δούμε να αποτυπώνονται στην Υπουργική Διακήρυξη HLPF 2022 είναι οι ακόλουθες:
– Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας: Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, παγκοσμίως έχουν χαθεί 255 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης το 2020, 130 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας χάθηκαν ή κινδύνευσαν το 2021 ενώ η παγκόσμια ανεργία προβλέπεται να ανέλθει σε 207 εκατομμύρια θέσεις το 2022. Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση όπως ορίζεται από τον Στόχο 8, θα πρέπει να δημιουργηθούν 575 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2030. Η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε αξιοπρεπείς και φιλικές προς το κλίμα θέσεις εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση μιας ανθρωποκεντρικής ανάκαμψης. Οι επενδύσεις θα πρέπει να προωθηθούν σε τομείς εντάσεως εργασίας και σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι βιώσιμες υποδομές, η οικονομία της φροντίδας, οι φιλικές προς το κλίμα βιομηχανίες και καινοτομίες στις πόλεις καθώς επίσης η βιώσιμη γεωργία και αλιεία.
– Κοινωνική προστασία: Η πανδημία και η εντεινόμενη ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουμε προς καθολικά συστήματα και κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας και να παράσχουμε δωρεάν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και εισοδηματική στήριξη στους πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων εργαζομένων. Στηρίζουμε τον Παγκόσμιο Επιταχυντή για την Εργασία και την Κοινωνική Προστασία του ΟΗΕ, ο οποίος πρέπει να συμπεριλάβει τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Ταμείου Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή των κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
Εμβόλια: Η πρώτη ηθική επιταγή της παγκόσμιας διακυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε δοκιμές, θεραπεία και εμβόλια για την COVID-19. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έκκληση της Υπουργικής Διακήρυξης για διεθνή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση και την ανάκαμψη από την πανδημία.
– Ισότητα φύλων: η σθεναρή δράση για τον τερματισμό των έμφυλων διακρίσεων στον κόσμο της εργασίας θα βελτιώσει ουσιαστικά το επίπεδο προόδου προς την υλοποίηση του Στόχου 5. Οι επενδύσεις στην οικονομία φροντίδας ενέχουν μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και διευκολύνουν την πρόσβαση γυναικών στην αγορά εργασίας. Τονίζουμε ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, ξεκινά από την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ.
– Αξιοπρεπείς μισθοί: Οι κατώτατοι μισθοί αξιοπρεπούς διαβίωσης, και οι συλλογικές ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αποτελούν προαπαιτούμενο για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να συνδυάζονται με την προώθηση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, δεδομένου ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παραμένει περίπου στο 20 τοις εκατό παγκοσμίως.
– Δια βίου μάθηση: Σε σχέση με τον Στόχο 4 που είναι υπό αναθεώρηση στο Φόρουμ HLPF 2022, είναι απαραίτητη η ρητή έκκληση για το καθολικό δικαίωμα στη δια βίου μάθηση, προκειμένου να μην αφήσουμε κανέναν πίσω στην ψηφιακή και κλιματική μετάβαση. Αυτό συνεπάγεται την επένδυση σε ανθεκτικά ποιοτικά συστήματα δημόσιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης καθώς και τη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί καταρτίζονται, πιστοποιούνται και υποστηρίζονται.
– Κοινωνικός διάλογος: θεωρούμε κρίσιμη τη ρητή αναφορά στον κοινωνικό διάλογο στην Υπουργική Διακήρυξη ως βασικό εργαλείο διακυβέρνησης και υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως κατέδειξε η πανδημία, η συμμετοχή των οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών σχετικών έχει καταξιωθεί ως βασικός θεσμός πολυμερούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση κρίσεων. Συνεπώς, μια ανανεωμένη πολυμερής προσέγγιση οφείλει να βασιστεί στον κοινωνικό διάλογο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Κύριε Πρόεδρε,
Προσβλέπουμε στην υποστήριξή σας ώστε με τις δέουσες οδηγίες σας, κάθε αρμόδια ελληνική εκπροσώπηση να συμβάλει στην υλοποίηση του Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου κατά τη Δεκαετία Δράσης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας στα κρίσιμα ζητήματα που προτάσσει η Γενική Συνομοσπονδία, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της Υπουργικής Διακήρυξης του Φόρουμ HLPF του 2022.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                                               Νικόλαος Κιουτσούκης

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα