Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Φλωρεντία : Κλιματική Αλλαγή και Δίκαιη Μετάβαση !

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Κλιματική αλλαγή και δικαιοσύνη για όλους- Προς μια Δίκαιη Μετάβαση”που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας στις 13 Νοεμβρίου.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τα Ιταλικά και Βελγικά Συνδικάτα καθώς επίσης και τη ΓΣΕΕ μέσω της Γραμματείας Περιβάλλοντος.

Οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη (SDG), η συμφωνία του Παρισιού (2015) και η ευρωπαϊκή στρατηγική για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι, ως ελάχιστα πρότυπα, απόλυτη αναγκαιότητα.
Το σεμινάριο στόχευε στη διερεύνηση στρατηγικών συνδικαλιστικών οργανώσεων για την επιτάχυνση μιας «δίκαιης μετάβασης» προς μια «αποκεντρομένη, πράσινη και κυκλική οικονομία που εγγυάται την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία του πλανήτη, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Στόχοι
• Να αναδείξει και αποτυπώσει τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
• Να συνοψίσει την πρόοδο προς την εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, της Συμφωνίας των Παρισίων και της Στρατηγικής της ΕΕ.
• Να αναλύσει τη στρατηγική και τα εργαλεία για τη “Δίκαιη Μετάβαση” και να συζητήσει τις καλές πρακτικές.
• Να εντοπίσει ευκαιρίες δράσης και παρέμβασης
• Να καταγραφούν οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναπτυχθούν ιδέες για κοινές δράσεις / στρατηγικές.

Σημαντική παράμετρος στην εκπροσώπηση των ελληνικών συνδικάτων στο ευρωπαϊκό σεμινάριο ήταν η έμφαση στο γεγονός ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό και να συνοδευθεί από άμεσες δράσεις ευρύτερης επικοινωνίας του και στρατηγικές παρέμβασης του κόσμου της εργασίας.

Από τη ΓΣΕΕ επίσης παρουσιάσθηκε και αναλύθηκε το άρθρο 6 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 2018 το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις δεσμεύσεις της χώρας μετά και την Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, συμφωνούν να ζητήσουν με κοινό τους υπόμνημα την προσθήκη συμμετοχής στο Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (του άρθρου 44 του ν.4414/2016) ενός κοινού εκπροσώπου των εργοδοτικών οργανώσεων, που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, και ενός εκπροσώπου της ΓΣΕΕ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν στη διαμόρφωση πολιτικής και δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη χώρα, και ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία μετάβασης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαδικασία που άλλωστε είναι αναγκαία δεδομένης της δέσμευσης της χώρας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030).

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται τον όρο της Δίκαιης Μετάβασης των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θα εξασφαλίζει την απαραίτητη υποστήριξη όταν θα υπάρξει ανάγκη αναδιάταξης, επανακατάρτισης και ανακατανομής τους. Δίκαιη Μετάβαση είναι ο συνδυασμός σχεδίων, πολιτικών και επενδύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας, ταυτόχρονα, τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και μετριάζοντάς τις ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη για τη χώρα, που είναι και το ζητούμενο,σε συμφωνία και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εποχή του άνθρακα θα πρέπει να τελειώσει. Οι περιφέρειες άνθρακα και οι βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νέες πραγματικότητες. Το “κίνημα για μια δίκαιη μετάβαση” προσπαθεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη σωστή αλλαγή προοπτικής. Προετοιμασμένη ως επί το πλείστον από το συνδικαλιστικό κίνημα, στόχος του είναι να διαμορφώσει τις τοπικές δημόσιες πολιτικές που δημιουργούν ένα πλαίσιο για δίκαιες εισοδηματικές, νέες θέσεις εργασίας και μια αξιοπρεπή ζωή για όλους εκείνους που επηρεάζονται από μέτρα μετριασμού του κλίματος και προσαρμογής.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα